Hodnocení uživatelů: 1 / 5

Aktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Programové prohlášení Rady městské části Praha 5
pro volební období 2014 – 2018

"Programové prohlášení rady městské části Praha 5 2014 - 2018" schválila Rada MČ Praha 5 dne 14.04.2015 usnesením 16/479/2015.

KAPITOLY

I. Oblast financí a rozpočtu

  Rozpočet městské části Praha 5 je základní veličinou, která přímo i nepřímo ovlivňuje životy všech občanů Prahy 5. Proto Rada městské části Praha 5 považuje veřejné a transparentní hospodaření s finančními prostředky za samozřejmost a v průběhu celého svého volebního období se tímto bude řídit.
  V následujících letech bude nutné kontrolovat výdaje a hledat možnosti pro zvýšení příjmů do obecní pokladny. Naším cílem je zabezpečit transparentní, účelné a efektivní nakládání s finančními prostředky.

 1. Budeme důsledně prosazovat, aby příjmy z privatizace byly přednostně směřovány do oblasti investic, resp. na zvláštní účet.
 2. Chceme, aby se občané podíleli na shromažďování podkladů pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 5.
 3. Zefektivníme chod radnice.
 4. Budeme klást důraz na získávání prostředků z fondů EU.
 5. Přistoupíme k vytvoření vyrovnaného rozpočtu a přípravě dlouhodobé strategie financování městské části Praha 5 s ohledem na klesající příjmy z privatizace.
 6. Budeme se řídit zásadou, že běžné výdaje rozpočtujeme pouze do výše rozpočtových příjmů, prostřednictvím důsledného podložení rozpočtových výdajů skutečnými potřebami městské části Praha 5.
 7. Důrazem na prověření podkladů při tvorbě návrhu rozpočtu na následující rok přispějeme k celkovému snížení počtu nekoncepčních vnitřních rozpočtových úprav.
 8. Přistoupíme ke zhotovení tzv. „rozklikávacího“ rozpočtu jako nástroje pro transparentní správu veřejných prostředků.
 9. Průběžným a důsledným sledováním rozpočtového plnění docílíme maximální možné efektivity při nakládání s finančními prostředky.
 10. Na základě ročních plánů kontrol budeme vykonávat kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 5 a dále finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor.
 11. Přistoupíme ke kontrole dodržování uzavřených smluv. Případné dlužníky budeme neprodleně postihovat a vymáhat dlužné plnění.
 12. Budeme efektivněji využívat městského majetku jako zdroje příjmů. Nástrojem k tomuto bude detailní přehled o spravovaném majetku a jeho následné hospodárné využívání.
 13. Budeme realizovat takové ekonomické kroky, které povedou ke zvýšení výnosů pro městskou část Praha 5.
 14. Budeme důsledně prosazovat, aby příjmy z privatizace byly přednostně směrovány do oblasti investic.
 15. Ve spolupráci s podnikatelskou sférou vytvoříme příznivé podmínky pro stabilní podnikatelské prostředí.
 16. Od zástupců hlavního města Prahy budeme požadovat stabilizaci finančních vztahů za účelem vyrovnané příjmové základny městské části a požadovat co největší míru participace hlavního města Prahy při financování velkých investic.
 17. Vzhledem ke stávající situaci, kdy dochází k trvalému podfinancování v oblasti státní správy, budeme vyvíjet tlak na státní subjekty a instituce za účelem nápravy tohoto nežádoucího stavu.


II. Oblast majetku a investic

  Finanční příjmy městské části Praha 5 včetně transferů ze státního rozpočtu i rozpočtu hl. m. Prahy nestačí na pokrytí všech výdajů, které městská část Praha 5 potřebuje k realizaci všech potřeb občanů. Je tedy nutné zajistit efektivní správou majetku další výnosy pro zajištění dlouhodobého a udržitelného rozvoje městské části s přihlédnutím k sociálním a komunitním aspektům.

 1. S majetkem MČ Praha 5 budeme hospodařit s péčí řádného hospodáře v cenových relacích v čase a místě obvyklých.
 2. Zajistíme strategickou koncepci nakládání s majetkem vycházející z ekonomické výhodnosti připravovaných opatření, kterou budeme realizovat. Součástí koncepce budou i bytová politika a seznam strategické infrastruktury a majetku, který se privatizovat nesmí. Nastavíme pravidla pro transparentní a právně čisté dokončení procesu privatizace bytového fondu.
 3. Vyčleníme byty na výměny pro seniory žijící ve velkých bytech.
 4. Vytvoříme mapu místně obvyklého nájemného a prověříme ekonomickou výhodnost vybíraného nájemného v bytech vlastněných městskou částí (s výjimkou sociálních bytů).
 5. Zveřejníme kompletní nabídku volných nebytových prostor ve všech radničních mediích a budeme jí průběžně aktualizovat.
 6. Nebytové prostory musí sloužit přednostně společným zájmům obce a jejich případná privatizace bude vždy individuálně posuzována.
 7. Přezkoumáme ekonomickou výhodnost všech procesů ve správě majetku. V případě výhodnosti, posoudíme spravování vybraných objektů příslušným odborem. 

III. Školství

  „Za prvé, my máme na mysli všeobecné vzdělání všech, kdo se narodili lidmi, ke všemu lidskému. Musí tedy být vedeni pospolu jednou cestou, kam až mohou být vedeni, aby se všichni navzájem povzbuzovali, podněcovali a bystřili. Za druhé chceme, aby všichni byli vzděláni ke všem ctnostem, také ke skromnosti, svornosti a vzájemné úslužnosti. Nesmějí tedy být od sebe odtrhováni tak brzy a nesmí být některým podávána příležitost, aby se sobě líbili nad jiné a aby pohrdali jinými vedle sebe.“

J. A. Komenský (Idea školy obecné)

 1. S ohledem na demografický vývoj připravíme dlouhodobou strategii školství pro MČ Praha 5.
 2. Začneme odbornou diskusi o kvalitativním hodnocení našich škol směřující ke snížení rozdílů v jejich kvalitě a ke zvýšení atraktivnosti a konkurenceschopnosti II. stupně základního školství.
 3. Poskytneme školám podporu a motivaci k dalšímu vzdělávání pedagogů včetně teambuildingových aktivit tak, abychom udrželi nejen kvalitní a zkušené učitele a vychovatele, ale také pomohli s nástupem do praxe začínajícím učitelům.
 4. Ředitelům škol nabídneme prostřednictvím odboru školství větší servis při řešení právních, ekonomických a organizačních záležitostí, které souvisejí s výkonem jejich funkce včetně příležitostí k profesnímu růstu.
 5. Zajistíme pro školství dostatek finančních prostředků, abychom udrželi a rozvíjeli kvalitní materiální podmínky pro práci našich pedagogů. Nechceme, aby se školství stalo obětí snižování rozpočtů. Poskytneme školám pomoc při čerpání financí z projektů EU.
 6. Zajistíme dostupnost kvalitních forem péče o děti (jesle, mateřské školy, dětská centra, školní družiny atp.) pro děti všech rodičů. Připravíme koncepci příspěvků, které budou podporovat rodiči financované školní aktivity a potřeby, ze kterých by mohly být vyloučeny děti z ekonomicky slabých rodin.
 7. Rozšíříme přípravné třídy (nultých ročníků základních škol) pro děti s odloženým nástupem do základních škol tak, abychom v co největší míře vyhověli poptávce občanů naší městské části. Změníme pravidla pro umisťování dětí do školek. Nárok bude mít širší okruh rodin a přijímací řízení bude přehlednější a koordinovanější.
 8. Budeme prosazovat zachování stávajících mateřských a základních škol Prahy 5. Naplněnost se musí odvíjet od specifických vzdělávacích potřeb žáků, především s ohledem na žáky s poruchami učení. Podpoříme zřizování a financování funkce asistenta pedagoga na našich školách.
 9. K případným pronájmům či prodejům školních prostor budeme přistupovat velmi obezřetně. Nájemní smlouvy nesmí být uzavírány na dobu několika volebních období.
 10. Budeme podporovat využití školních areálů i pro mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity v odpoledních a večerních hodinách s cílem otevřít školy všem generacím a realizovat tak svůj komunitní potenciál. Vážíme si všech organizací, které pracují s mládeží v oblasti sportu, výchovy a smysluplného trávení volného času. Mají naši podporu při zajištění místa pro svou činnost. Nadále budeme jejich práci podporovat a to i finančně.
 11. Prosadíme kvalitnější a zdravější stravování ve školských zařízeních.
 12. V oblasti bezpečnosti školských zařízení zpracujeme bezpečnostní analýzu jednotlivých školských objektů a přijmeme opatření k odstranění či snížení zjištěných rizik.
 13. Podpoříme zapojení škol do mezinárodních projektů a ke spolupráci se školami našich partnerských měst.
 14. Podpoříme spolupráci mezi školami a pedagogy nejen v zájmu společných sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit, ale i v zájmu výměny a šíření inspirativních řešení a dobrých zkušeností.
 15. Připravíme koncepci využití dopravního hřiště Prahy 5 jako součást dopravní výchovy základních a mateřských škol včetně zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit.
 16. Podpoříme aktivity a projekty škol, které vycházejí z cílů etické výchovy a vedou děti k prosociálním a odpovědným postojům.

IV. Oblast podnikání

   Podpora podnikatelů je prioritou městské části Praha 5. Cílená pomoc především začínajícím podnikatelům je investicí do budoucích projektů a udržitelného rozvoje.

 1. Rozvoj podnikání je prioritou MČ Praha 5. Chceme zjednodušit a zrychlit komunikaci mezi podnikateli a úřadem.
 2. Obnovíme spolupráci mezi Obvodní hospodářskou komorou Prahy 5 a úřadem MČ Praha 5.
 3. Znovu zavedeme soutěž o nejlepšího podnikatele roku pro „fyzické i právnické osoby“ včetně pravidelných setkání zástupců podnikatelů a představitelů MČ Praha 5.
 4. Nabídneme nevyužité nebytové prostory ve vlastnictví obce k podnikání pro podporu začínajících podnikatelských subjektů.
 5. Budeme usilovat o maximální rozvoj malého a středního podnikání v Praze 5.
 6. Podpoříme model sociálního podnikání, tj. integraci osob znevýhodněných na pracovním trhu.
 7. Podnikatelské aktivity budeme podporovat vyhlášením dotací.

V. Oblast sociální, sociálních služeb, podpora rodiny a seniorů

  Plán rozvoje sociálních služeb upravíme tak, aby odpovídal skutečně slovu komunitní. Pravidelně při tvorbě komunitního plánu povedeme diskusi s občanskou společností a s neziskovým sektorem s cílem naplnit tento komunitní plán skutečným obsahem podle nastavených pilířů: senioři, rodiny s dětmi, etnické menšiny, zdravotně postižení, prevence sociálně patologických jevů, nezaměstnaní a ostatní skupiny.
  S neziskovými organizacemi budeme dále spolupracovat v oblasti sociální podnikání, adresáře služeb, prezentací v časopisu nebo zvýhodněnými pronájmy nebytových prostor.
    Zachováme vše, co bylo smysluplné a co pomáhalo především našim seniorům:
Asistenční a pečovatelské služby v domovech seniorů, odlehčovací péče, pečovatelské domy a byty, komunitní centra jako je „Prádelna“, plavenky, jarní a podzimní den seniorů atd.

 1. Zřídíme specializované právně poradenské středisko pro:
  • a)pomoc ve sporech týkajících se bydlení, např. právním poradenstvím, zajistíme právní servis
  • b)pro matky, které nedostávají řádné výživné od otce dětí, zajistíme právní servis
  • c)znevýhodněné spoluobčany, poradenství pro osoby bez přístřeší nebo skupiny ohrožené bezdomovectvím a sociálním vyloučením
  • d)informovanost občanů o dostupnosti sociálních služeb, dávek a příspěvků (např. na bydlení), v politice radnice budeme klást důraz na pomoc a prevenci, nikoli represi.
 2. V politice radnice bude více zdůrazněn princip pomoci a prevence, nikoli represe.
 3. Vybudujeme domov pro seniory, jehož součástí bude denní stacionář a dům s pečovatelskou službou.
 4. Ve spolupráci s Palatou zajistíme dům pro seniory s Alzheimerovou chorobou, případně s denním stacionářem.
 5. Veřejně prospěšné práce - vytvoříme pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, trestané, lidi bez přístřeší v oblasti málo kvalifikovaných činností jejich zapojením do systému veřejných prací při úklidu ulic Prahy 5 a zeleně., se systémem denních výplat.
 6. Vybudujeme nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší mimo centrum Prahy 5.
 7. Společně s nadací Naděje zřídíme mobilní zdravotní jednotku pro osoby bez přístřeší, která bude zajíždět do oblastí jejich pobytu.
 8. Vybudujeme zařízení azylového typu pro občany bez přístřeší ve Strakonické ulici, mimo obydlené oblasti Smíchova. Tento azyl bude pro ty bezdomovce, kteří mají zdravotní problémy, nicméně je nepřijmou do některého ze zdravotních zařízení.
 9. Zrekonstruujeme bývalou školku v ulici Záhorského a vybudujeme zde Komunitní centrum na Barrandově pro mládež, církevní a další spolky, kluby seniorů, matky s dětmi atd.
 10. Navrhneme a budeme realizovat koncepci sociálního bydlení, stanovíme počet sociálních bytů, podpoříme nízkopříjmové skupiny obyvatelstva a rizikové skupiny ohrožené sociálním vyloučením, např. přidělením tzv. tréninkových bytů. V rámci výstavby nových bytů zajistíme ve spolupráci s developerskými firmami povinný podíl sociálních bytů.
 11. Zpracujeme a budeme realizovat koncepci krátkodobé výpomoci matkám samoživitelkám.
 12. Rozšíříme terénní práci našich sociálních pracovnic. Navýšíme jejich počet a zmapujeme stav sociálně slabých skupin obyvatel na našem území v těch nejohroženějších skupinách – bezdomovců, seniorů, drogově závislých a dlouhodobě nezaměstnaných.
 13. Zajistíme dostupnost kvalitních forem péče o děti (jesle, mateřské školky, dětská centra atp.) pro děti všech rodičů.

VI. Ochrana životního prostředí a územní rozvoj

  Praha 5 má unikátní přírodní a pestrý historický ráz, díky němuž je obecně považována za „dobrou adresu”, za vyhledávané a vysoce oceňované místo k životu. Cítíme zodpovědnost za zachování těchto hodnot a chceme je nejen chránit, ale i podpořit jejich rozvoj. Naším cílem proto bude v územním rozvoji vytvořit takové podmínky a nastavit takové mantinely, které budou v souladu s těmito cíli. Především pak v komunikaci s občany a odbornou veřejností v rámci jejich participace plánujeme vytvoření ucelené koncepce územního rozvoje pro Prahu 5, která bude její vizí s jasným systémem a pravidly.
  Životní prostředí netvoří pouze zeleň a volná příroda. Je to především prostor města, ve kterém prožíváme podstatnou část svého života. Tento životní prostor však narušují zdravotně nebezpečné faktory - především hluk a znečištěné ovzduší ze silniční dopravy.
  Budeme se zaměřovat i na ochranu a rozšiřování přírodních parků, přírodní rezervace, národní přírodní památky a celkově zelené plochy, na kontrolu kácení stromů a ochranu zvířat. Zdravé životní prostředí představuje jeden ze základních předpokladů kvalitního života lidí.
  Budeme usilovat o zařazení Prahy 5 do Národní sítě zdravých měst.

 1. Připravíme dlouhodobou ucelenou koncepci územního rozvoje MČ Prahy 5, která nastaví pravidla rozvoje MČ Praha 5 jako celku a vymezí území pro výstavbu (včetně infrastruktury a komunikací), rekreačních ploch, zeleně, lesů, sportovišť atd. Koncepce vytyčí zásadně nezastavitelné území, zastavitelné po zvážení, určené k výstavbě a rozvoji. Tvorba této koncepce bude za účasti veřejnosti, úřadu, politiků samosprávy a investorů. Hlavním cílem bude vytvoření strukturovaného prostředí, nastavení pravidel a mantinelů pro MČ Praha 5, architekty, investory - developery a občany.
 2. Maximálně omezíme počet změn územního plánu do vytvoření a schválení nového platného územního plánu a plánu rozvoje obce včetně přísných regulačních pravidel pro výšku, hustotu a architektonická řešení nové zástavby.
 3. Budeme chránit architektonické a urbanistické hodnoty, tzv. stabilizovaná území, před necitlivými stavebními zásahy, které mění charakter těchto lokalit. Budeme iniciovat vznik regulačních plánů a studií zastavěnosti v lokalitách zasluhujících přísnou ochranu, např., stolové hory Vidoule, celého parku Košíře-Motol, Prokopského a Dalejského údolí a Dívčích hradů.
 4. Budeme prosazovat citlivý územní rozvoj s respektem k jedinečným lokalitám Prahy 5 a s důrazem na jejich ochranu. Budeme aktivně podporovat zapojení občanů Prahy 5 v rámci připomínkování nového Metropolitního územního plánu. Zasadíme se o zvýšení transparentnosti schvalovacích procesů územního plánování. O důležitých stavebních záměrech budeme v předstihu informovat veřejnost na internetu a ve zpravodajském periodiku městské části Praha 5. Zabezpečíme aktivní účast městské části nejenom v územních řízeních k těmto záměrům, např., rozvoje v lokalitě kolem Smíchovského nádraží.
 5. Budeme aktivně využívat legálních možností zasahovat do územních a stavebních řízení a tím prosazovat zájmy obce a jejich obyvatel.
 6. Zabezpečíme aktivní, včasnou a kvalifikovanou účast samosprávy městské části v procesech územního plánování.
 7. Budeme zachovávat zásadu, že nová výstavba v lokalitách přírodních parků je nežádoucí.
 8. Budeme vyžadovat a prosazovat striktní dodržování limitů míry využití území.
 9. Budeme podporovat rekonstrukce staré zástavby a novou výstavbu směřovat do nevyužitých dříve zastavěných ploch, např., bývalých továren (tzv. brownfields). Podpoříme projekty ke kultivaci brownfields – Smíchov jih, Waltrovka aj. Zasadíme se o zvýšení kvality, nikoli kvantity bytového fondu. Podpoříme renovace starých bytů.
 10. Nová výstavba nesmí zahrnovat jen byty a kanceláře, ale musí pamatovat i na občanskou vybavenost, zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty, kvalitní dopravní řešení a vybudování technické infrastruktury v dané lokalitě. Zasadíme se o to, aby se projekty nových rozvojových území sdílely s veřejností a prošly důkladným veřejným připomínkovým řízením.
 11. Použijeme všechny dostupné prostředky k tomu, abychom zabránili rozsáhlým necitlivým stavebním projektům, které významně zasahují do práv místních obyvatel.
 12. Zasadíme se o nedotknutelnost zvláště chráněných území přírody a jejich ochranných pásem a podpoříme jejich rozšíření (přírodní parky, přírodní rezervace, národní přírodní památky). Zabráníme dalšímu rozprodeji pozemků v přírodních parcích a podpoříme nulovou toleranci výstavby v těchto lokalitách. Budeme iniciovat výkupy či směny soukromých pozemků v přírodních parcích do vlastnictví obce. Zasadíme se o jejich co nejpřísnější ochranu. Nepřipustíme výstavbu a rozprodávání pozemků obce v přírodních parcích, např., v přírodním parku Košíře-Motol a v Prokopském a Dalejském údolí. Podpoříme rozšiřování přírodních parků a jejich ochranných zón, např., Košíře-Motol, Prokopské a Dalejské údolí, Skalka nebo Geopark Barrandien. Budeme prosazovat důslednou ochranu dalších cenných krajinných prvků a přírodních památek, např., Paví vrch, Brabenec, Černý vrch, křídové prameny Spiritka, Dívčí Hrady aj. Vyhledáme drobné volné lokality vhodné k rekreačnímu využití i mimo přírodní parky a budeme pracovat na jejich scelování a převedení do vlastnictví obce.
 13. Prosadíme, aby se zeleni ve veřejném prostoru dostalo odpovídající ochrany. Zasadíme se o rozšiřování zeleně a výsadbu alejí. Budeme usilovat o rozšíření rekreačních a klidových zón. Budeme bránit bezdůvodnému kácení. Jednoznačně budeme prosazovat a hájit nezastavitelnost zelených ploch. Postavíme se za kultivaci a rozvoj veřejného prostoru jako jsou parky, náměstí, pomníky, stezky pro pěší, hřiště, rekreační a klidové zóny, např., park Popelka, Kavalírka, Klamovka či náměstí Kinských.
 14. Podpoříme stávající zařízení pro opuštěná zvířata nebo záchranné stanice pro nemocná a handicapovaná zvířata. V případě nutnosti podpoříme vznik dalších. Podpoříme finančně projekty, které se zaměří na řešení problému toulavých nebo zraněných zvířat.
 15. Budeme podporovat programy zapojení škol do ochrany a poznávání přírody.
 16. Budeme podporovat činnost organizací a spolků, které pracují s mládeží a mají ve svém programu výchovu a praktickou práci v rámci ochrany životního prostředí.
 17. Sestavíme pracovní skupinu složenou z odborníků napříč příslušnými komisemi a výbory, která na základě údajů o znečištění a hlukových zátěžích v Praze 5 vybere kritická místa.
 18. Pracovní skupina na základě shromážděných podkladů zahájí odbornou diskusi na téma postupného omezení nadlimitní hlukové a imisní zátěže vybraných míst v Praze 5. Tato diskuse bude vedena v součinnosti s příslušnými odbory ZHMP, protože se jedná o komplexní celoměstský problém a jeho řešení musí být financováno především ze zdrojů HMP.

VII. Oblast veřejného prostoru a zeleně

  Naším krédem je čistota a kvalita, a to především při úklidu chodníků a ulic. Naše parky se stanou místem klidu a zeleně nejenom pro maminky a seniory. Rekonstrukcí Dětského ostrova uklidíme nepořádek po povodních. Zařídíme parkování u domů, kde bydlíme.

 1. V rámci webových stránek MČ Praha 5 zřídíme rubriku, v níž budou mít občané možnost informovat o potřebě akutního úklidu nepořádku, například černých skládek.
 2. Zvýšíme počet kontejnerů na tříděný odpad a také na třídění biologického odpadu. Umožníme tento biologický odpad třídit. Zvýšíme počet popelnic a kontejnerů na tříděný odpad, zajistíme popelnice na biologický odpad a rozšíříme počet sběrných míst. Pokusíme se zajistit třídění kovového odpadu.
 3. Podpoříme vznik a rozvoj komunitních zahrad, zahrádkářských kolonií a veřejných zahrad, např. vyčleněním vhodných pozemků, případně budeme obnovovat ty zaniklé.
 4. Prosadíme, aby se zeleni ve veřejném prostoru dostalo odpovídající ochrany. Zasadíme se o rozšiřování zeleně a výsadbu alejí. Budeme usilovat o rozšíření rekreačních a klidových zón.
 5. Dohlédneme na pravidelnou obnovu všech chodníků.
 6. Částkou 10 milionů korun ročně pomůžeme opravě chodníků v městské části.
 7. Prosadíme zjednodušení parkovacího systému v celé Praze a zavedeme nový parkovací systém v centru Prahy 5 v nejzatíženějších zónách. Rozšíříme pěší zónu Anděl.
 8. Urychleně dokončíme revitalizaci Dětského ostrova.
 9. Ve spolupráci s odborníky na urbanismus a v souladu s manuálem tvorby veřejných prostranství zpracujeme koncepci kulturního a společenského využití veřejných prostor, zejména okolí křižovatky Anděl, Nám. 14. října, Arbesova náměstí. O navrhované koncepci otevřeme veřejnou debatu. V dalších letech budeme usilovat o uvedení vybraných návrhů do praxe v závislosti na časové a finanční náročnosti.

VIII. Otevřená radnice

  Otevřená radnice Prahy 5 představuje otevřenou a pravdivou komunikaci s občany. Vždy a včas budeme objektivně informovat o dění na radnici. Samozřejmostí je zabezpečení transparentní realizace všech veřejných zakázek MČ Praha 5 i efektivní využívání dotačních projektů pro další rozvoj městské části, včetně navazování perspektivních mezinárodních partnerství. Otevřená radnice aktivně podporuje podnikatele MČ Praha 5, nestátní neziskové organizace i mládežnické organizace. Zajišťuje služby portálů www.praha5.cz. Podílí se na rozvoji informačních nástrojů pro podporu jednotlivých procesů v MČ Praha 5.

 1. Internetové stránky městské části Praha 5 upravíme tak, aby byly přehledné, srozumitelné a každý občan získal požadovanou informaci rychle a kvalitně. K dispozici bude úřední deska včetně archivu.
 2. Veřejné zakázky zveřejníme na webových stránkách MČ Praha 5 včetně informací o jejich průběhu a řešení v podobě uzavřené smlouvy. Chceme docílit průhledného způsobu zadávání zakázek a vydávání finančních prostředků.
 3. Zavedeme elektronické aukce, které pomohou zvýšit ekonomickou efektivitu nákupu spotřebního materiálu nebo koncových zařízení. Tímto krokem chceme podpořit transparentnost radnice.
 4. Zapojíme občanské iniciativy a veřejnost do procesu rozhodování o strategických projektech a záměrech v rámci pracovních komisí rady a veřejných diskuzí.
 5. Využijeme průzkumy veřejného mínění před učiněním zásadních koncepčních rozhodnutí.
 6. Občané budou mít možnost na webových stránkách MČ Praha 5 využít přehledný rozpočet, tzv. rozklikávací rozpočet. Na straně příjmů a výdajů MČ tak mohou kontrolovat pohyb financí a nakládání s rozpočtem.
 7. Zavedeme veřejně přístupný registr stížností a žádostí občanů na činnost úřadu, budeme se jimi zabývat a důsledně dbát na jejich projednání v zákonné lhůtě.
 8. Zveřejníme veškeré uzavírané smlouvy na portálu MČ Praha 5, včetně náhledu a podkladů.
 9. Budeme otevření v komunikaci se sdělovacími prostředky.
 10. Radniční zpravodaj bude otevřen opozici. Nebudeme jej zneužívat k jednostranné propagaci koalice.
 11. Zpřístupníme jednání komisí a výborů všem zastupitelům a veřejnosti.
 12. Kompletní záznamy a podklady k jednání rady, zastupitelstva, komisí a výborů zveřejníme na nových webových stránkách včetně videozáznamů z jednání zastupitelstva.

IX. Doprava

  Městská část Praha 5 stejně jako další oblasti širšího centra Prahy trpí obrovským přetlakem automobilové dopravy. Cílem Rady MČ Praha 5 bude proto vytvářet podmínky k podpoře jiných způsobů dopravy. Veřejný prostor musí být pro všechny přívětivý.

 1. Vytvoříme generel mapující místa, kde se vyskytují bariéry omezující pohyb chodců, rodičů s kočárky, seniorů a osob s pohybovým omezením. Vytvoříme plán na postupnou přeměnu těchto míst.
 2. Zaměříme se na odstraňování nebezpečných míst na přechodech pro chodce zlepšením rozhledových podmínek, které zlepší bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
 3. Budeme prosazovat, aby při opravách tramvajových tratí v ulicích Lidická, Plzeňská, Štefánikova, Na Zlíchově došlo zároveň k opravě povrchů silnic, chodníků a výměně inženýrských sítí s cílem minimalizovat dopad uzavírek na život místních obyvatel a průjezdnost pro automobilovou dopravu.
 4. Budeme podporovat výstavbu nových stezek, které by zkracovaly vzdálenosti a umožnily lidem více chodit pěšky a méně využívat dopravní prostředky. Nové stezky pro chodce a běžce by měly vznikat také v rekreačních oblastech jako je Vidoule, Dívčí hrady - Děvín, Prokopské údolí a Přírodní park Košíře - Motol, v rozvojových územích jako je Smíchovské nádraží a Waltrovka i na sídlištích mezi jednotlivými domy na již vyšlapaných pěšinách.
 5. Budeme podporovat opatření preferující provoz městské hromadné dopravy s cílem urychlit cestování z okrajových částí Prahy do centra města.
 6. Nedovolíme další omezování spojů autobusů a tramvají. Vytvoříme tlak na organizátora, aby byla linka 123 prodloužena opět ke stanici metra. Budeme usilovat o zachování přímého spojení Anděla s nemocničními areály v Motole a na Homolce i po prodloužení metra A.
 7. Podpoříme zatravnění tramvajové trati v Košířích s cílem omezit prašnost z provozu na Plzeňské ulici.
 8. Budeme podporovat obnovu západní části Smíchovského nádraží spojenou se sloučením dvou blízkých autobusových terminálů na Smíchově a Na Knížecí do jediného, který značně usnadní přestupy mezi spoji do jižních a do západních částí Prahy a také dálkovými spoji.
 9. Budeme podporovat výstavbu nových tramvajových tratí, např., do Slivence, tratí na Praze 5, k nemocnici Motol nebo přes nový Zlíchovský most do Dvorců.
 10. Budeme usilovat o rozšíření počtu a obnovu stávajících železničních zastávek v Hlubočepích, na Zlíchově, Dívčích Hradech, Cibulce a v Jinonicích.
 11. Podpoříme pouze takové nové silniční stavby, které zlepší životní prostředí obyvatelstva Prahy 5. Výstavbu Radlické radiály podpoříme, pouze pokud bude projekt již od začátku minimalizovat dopad hluku a výfukových zplodin na obyvatele.
 12. Budeme aktivně hledat cesty ke snížení dopravy na Plzeňské a Strakonické ulici s cílem vytvoření městského bulváru v těchto ulicích.
 13. Podpoříme výstavbu Zlíchovského mostu v uvažované severní poloze, pokud bude preferovat MHD, pěší a cyklisty. Výstavba mostu zlepší spojení mezi Prahou 5 a Prahou 4, což zkrátí řadě lidem cestu za prací.
 14. Budeme hledat cesty výstavby záchytných parkovišť u železničních stanic kolem Prahy, aby se smíchovské ulice nestaly parkovištěm pro dojíždějící ze Středočeského kraje.
 15. Podpoříme zklidňování dopravy v podobě omezování rychlosti v Zónách 30 v obytných čtvrtích a výstavbu příslušných stavebních prvků, které zvýší bezpečnost na ulicích a zajistí plynulejší průjezd.
 16. Chceme, aby se jízda na kole stala každodenní součástí našich životů. Podpoříme postupně budovanou cyklistickou infrastrukturu. Místo velkých předražených projektů podpoříme cyklostezky vznikající přirozeně při rekonstrukcích silnic a chodníků.
 17. Budeme respektovat vypracované cyklogenerely a rady odborníků, každodenních cyklistů a občanských iniciativ.
 18. Podpoříme rozšíření přepravy kol v MHD a vybudování uzamykatelných cyklostojanů u zastávek MHD, obchodů a obchodních center, škol, školek a budov veřejné správy.
 19. Budeme usilovat o přímé propojení prostoru náplavky a Císařské louky.

X. Oblast kultury

  Rada MČ Praha 5 bude usilovat o udržení a rozvoj historických tradic a kulturních hodnot v celoměstském i celostátním měřítku, zaměřených na co nejširší skupiny obyvatel MČ.

 1. Budeme využívat významných kulturních akcí celoměstského nebo celostátního významu konaných na obvodě městské části Praha 5 k prezentaci kultury městské části. Při těchto akcích budeme usilovat o účast občanů Prahy 5.
 2. Budeme podporovat rozvoj akcí směřujících ke zvyšování kulturní úrovně života městské části a kultury jejích obyvatel.
 3. Vytvoříme koncepci dlouhodobé kulturní politiky, která by měla přispět k soustavnému zvyšování kulturní přitažlivosti MČ Praha 5. Chceme postupně z Prahy 5 vytvořit jedno z cílových kulturních míst pro veřejnost.
 4. 4)Budeme usilovat o užší propojení a provázanost všech kulturních institucí provozovaných přímo městskou částí Praha 5 (Galerie Portheimka, Malá výstavní síň, Kulturní dům Poštovka).
 5. Nadále budeme finančně podporovat aktivity Švandova divadla a poboček Městské knihovny na Praze 5.
 6. Budeme pokračovat v opravě vily Portheimka s cílem vytvořit v jejích prostorách nové kulturní centrum Prahy 5. Podnikneme kroky směřující k vytvoření nových kulturních center na Smíchově i na Barrandově.
 7. Podpoříme kulturní akce, které oživí dosud opomíjené lokality Prahy 5 (park Portheimka, náměstí 14. října, vltavské náplavky). Budeme hledat cesty k oživení dříve využívaných kulturních objektů.
 8. Budeme podporovat také nekomerční a alternativní kulturní akce, sousedské akce a pouliční umění (tzv. busking).
 9. Budeme podporovat snahy národnostních menšin plné kulturní integraci a emancipaci tím, že vytvoříme podmínky pro činnost jejich uměleckých souborů a spolků.
 10. Obnovíme program regenerace kulturních památek MČ Praha 5. Formou dotací budeme přispívat i na udržování dalších významných památek na území Prahy 5, jako je např. dominanta Smíchova či bazilika sv. Václava.
 11. Zvláštní pozornost budeme věnovat obnově stále chátrající osadě Buďánka, Budeme předcházet vzniku podobných problémových lokalit na území městské části Praha 5.
 12. U zanedbaných objektů budeme hledat možnosti jak je upravit na veřejně prospěšné stavby. V případě záměrného zanedbání péče o kulturně cennou stavbu budeme iniciovat všechny použitelné právní kroky k ochraně památky a veřejného zájmu.
 13. Budeme aktivně hledat způsob, jak zachránit před zkázou chátrající usedlost Cibulka.
 14. Podporujeme projekt výstavby komunitního centra při kostele Krista spasitele na Barrandově.

XI. Oblast krizového řízení, bezpečnosti a prevence kriminality

  Oblast krizového řízení, bezpečnosti a prevence kriminality je jedním ze základních pilířů a jednou z priorit programového prohlášení Rady městské části Praha 5 pro volební období 2014 – 2018. Uvědomujeme si, že se tato oblast bezprostředně dotýká občanů, návštěvníků a turistů, ale i podnikatelů působících na území Prahy 5. Pozitivní dopady naší koncepce budou mít kladný dopad nejen na veřejnost, ale i na podnikání a rozvoj na území městské části Prahy 5 jako celku.

 1. Budeme trvat na nulové toleranci vůči hazardu vzhledem k jeho dopadům na sociálně slabé vrstvy a na společenské náklady s ním spojené a důsledně kontrolovat její dodržování.
 2. Budeme podporovat činnost městské a státní policie.
 3. Připravíme a budeme realizovat projekty na prevenci sociálně patologických jevů ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR.
 4. Zaměříme se na posílení bezpečnosti seniorů, např. kurzy první pomoci, ochranou proti podomním prodejcům atp.
 5. Zpracujeme a zrealizujeme bezpečnostní projekty (projekt bezpečná hřiště, projekt bezpečná ulice, projekt bezpečné parky), jejichž cílem bude navrátit užívání parků a veřejných prostranství účelům, pro které byly zřízeny a zároveň povedou k potlačení asociálních projevů. Součástí těchto projektů bude i případná tvorba pracovních míst pro občany dlouhodobě evidované úřadem práce Prahy 5.
 6. Se zřetelem na současnou mezinárodní situaci a s ohledem na „žďárský incident“ provedeme analýzu všech školních zařízení a sportovišť, s cílem identifikovat možná rizika a následně na tato rizika zpracujeme projekty k jejich eliminaci.
 7. V součinnosti s ostatními odbory městské části Praha 5 provedeme
  preventivně-kontrolní akci na dodržování zákazu provozování výherních automatů a skrytých heren. Cílem této akce bude i eliminace navazující kriminální činnosti spojené s tímto jevem.
 8. Zrealizujeme preventivní projekty a workshopy, jejichž cílem bude poskytnout informace a znalosti občanům, převážně seniorům, v oblastech nových trendů páchání trestné činnosti.
 9. Zrealizujeme semináře a workshopy pro odbornou veřejnost (příslušníci městské policie, státní policie, učitelé, vychovatelky, vedoucí zájmových kroužků), jejichž cílem bude výměna zkušeností v boji proti kriminalitě a prevence sociálně patologických jevů a antisociálních projevů na veřejnosti. Dále se zaměříme na trénování odborných dovedností a znalostí v mimořádných a krizových situacích (braní rukojmí, teroristický útok, hrozba bombou apod.)
 10. Zpracujeme jednoduchý manuál pro občany a návštěvníky městské části Prahy 5, jehož předmětem bude chování a postup při krizových a mimořádných událostech (povodně, rozsáhlé požáry, dlouhodobý výpadek elektrické energie), který bude veřejně přístupný na webových stránkách městské části.
 11. Prověříme připravenost městské části na případné živelné pohromy, zvláště pak povodně a plošný dlouhodobý výpadek elektrické energie.

XII. Zdravotnictví

 1. Zajistíme pro oblast Smíchova kvalitní fungování lékařské služby první pomoci (LSPP).
 2. Podpoříme zřízení pohotovostní lékárny na Smíchově s 24 hodinovým provozem.

XIII. Sport a volnočasové aktivity

  Volnočasové aktivity, sport a hlavně aktivní pohyb je jeden z nejvýznamnějších aspektů v boji proti vzniku sociálně patologických jevů. Především dětem a mládeži je nezbytně nutné umožnit hodnotné trávení volného času tak, abychom co nejvíce rozvíjeli jejich osobnost a upevnili jejich duševní, fyzické zdraví a sociální vazby.

 1. Podpoříme obnovu dětských a sportovních hřišť při školách a budeme je udržovat.
 2. Vytvoříme podmínky pro nejrůznější pohybové aktivity s cílem podpořit fyzický rozvoj všech dětí a žáků škol. Sportovní vyžití by mělo sloužit i jako prevence kriminality a drogové závislosti.
 3. Budeme podporovat sportovní kluby s cílem rozvíjení tradic na území MČ Praha 5.
 4. Budeme podporovat mezinárodní projekty v oblasti sportu a rozsáhlou spolupráci se sportovními organizacemi.
 5. Podpoříme konání tradičních sportovních akcí, ale i projekty neziskových organizací zaměřené na sportování všech věkových skupin.
 6. Budeme rozvíjet oblast sportu prostřednictvím dotací s cílem vybudování nových sportovních zařízení a údržbou stávajících.
Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu