Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /www/doc/www.prokopskeudoli.org/www/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Programové prohlášení Rady městské části Praha 5
pro volební období 2016 – 2018

"Programové prohlášení rady městské části Praha 5  2016 - 2018" schválila Rada MČ Praha 5 dne 24.04.2017 usnesením 19/507/2017.

 KAPITOLY


 


I. FINANCE A ROZPOČET

  Rozpočet městské části Praha 5 přímo i nepřímo ovlivňuje životy všech občanů Prahy 5. Proto Rada městské části Praha 5 považuje veřejné a transparentní hospodaření s finančními prostředky za samozřejmost a v průběhu svého volebního období se tímto bude řídit. V následujících letech bude nutné kontrolovat výdaje a hledat možnosti pro zvýšení příjmů do obecní pokladny. Naším cílem je zabezpečit transparentní, účelné a efektivní nakládání s finančními prostředky.

 1. Budeme důsledně prosazovat, aby příjmy z privatizace byly přednostně směřovány do obnovy a rozšíření bytového fondu.
 2. Chceme, aby se občané podíleli na realizaci participačního rozpočtu MČ Praha 5.
 3. Zefektivníme chod radnice postupnou digitalizací.
 4. Budeme klást důraz na lepší získávání prostředků z fondů EU na rozumné investice.
 5. Přistoupíme k vytvoření dlouhodobě vyrovnaného rozpočtu a přípravě dlouhodobé strategie financování městské části Praha 5 s ohledem na klesající příjmy z privatizace.
 6. Budeme se řídit zásadou, že běžné výdaje rozpočtujeme pouze do výše rozpočtových příjmů, prostřednictvím důsledného podložení rozpočtových výdajů skutečnými potřebami městské části Praha 5.
 7. Důrazem na prověření podkladů při tvorbě návrhu rozpočtu na následující rok přispějeme k celkovému snížení počtu nekoncepčních vnitřních rozpočtových úprav.
 8. Budeme dále rozvíjet tzv. „rozklikávací“ rozpočet jako nástroj pro transparentní správu veřejných prostředků.
 9. Průběžným a důsledným sledováním rozpočtového plnění docílíme maximální možné efektivity při nakládání s finančními prostředky.
 10. Na základě ročních plánů kontrol budeme vykonávat kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 5 a dále finanční kontroly u příjemců veřejných finančních příspěvků.
 11. Případné dlužníky, které odhalí kontrola dodržování uzavřených smluv, budeme neodkladně postihovat a vymáhat dlužné plnění.
 12. Budeme efektivněji využívat městského majetku jako zdroje příjmů. Nástrojem k tomuto bude detailní přehled o spravovaném majetku a jeho následné hospodárné využívání.
 13. Budeme realizovat ekonomické kroky vedoucí ke zvýšení výnosů pro městskou část Praha 5, například prodejem pohledávek u právnických osob.
 14. Ve spolupráci s hospodářskými partnery a podnikatelskou sférou vytvoříme příznivé podmínky pro stabilní podnikatelské prostředí.
 15. Od zástupců hlavního města Prahy budeme požadovat stabilizaci finančních vztahů za účelem vyrovnané příjmové základny městské části a dále co největší míru participace hlavního města Prahy při financování velkých investic. Budeme požadovat narovnání nepoměru koeficientu určujícího daně z nemovitosti.
 16. Vzhledem ke stávající situaci, kdy dochází k trvalému podfinancování v oblasti státní správy, budeme vyvíjet tlak na státní subjekty a instituce za účelem nápravy tohoto nežádoucího stavu.
 17. Připravíme strategický plán rozvoje městské části Praha 5 s výhledem do roku 2018.
 18. Na základě analýzy a doporučení renomovaných poradenských společností přistoupíme k efektivnějšímu zhodnocení dočasně volných finančních prostředků.
 19. Budeme usilovat o nulovou toleranci hazardu vzhledem k jeho dopadům na sociálně slabé vrstvy a na společenské náklady s ním spojené, a to v souladu se strategií MHMP a v souladu s novým zákonem o hrách a loteriích.


II. MAJETEK A INVESTICE

  Finanční příjmy městské části Praha 5 včetně transferů ze státního rozpočtu i rozpočtu hl. m. Prahy nestačí na pokrytí veškerých výdajů, které městská část Praha 5 potřebuje k realizaci všech potřeb občanů. Je tedy nutné zajistit efektivní správou majetku další výnosy pro zajištění dlouhodobého a udržitelného rozvoje městské části.

 1. S majetkem MČ Praha 5 budeme hospodařit s péčí řádného hospodáře v cenových relacích v čase a místě obvyklých.
 2. Schválíme seznam strategické infrastruktury a majetku, který se prodávat nebude. Součástí koncepce budou i bytová politika a seznam strategické infrastruktury a majetku, který se privatizovat nesmí. Nastavíme pravidla pro transparentní a právně čisté dokončení procesu privatizace bytového fondu.
 3. Zveřejníme kompletní nabídku volných nebytových prostor ve všech radničních mediích a budeme jí průběžně aktualizovat.
 4. Nebytové prostory musí sloužit přednostně společným zájmům obce a jejich případná privatizace bude vždy individuálně posuzována.
 5. Přezkoumáme ekonomickou výhodnost všech procesů ve správě majetku. V případě výhodnosti, posoudíme spravování vybraných objektů příslušným odborem.
 6. Připravíme metodiku výběru nájemců nebytových prostor s ohledem na potřeby městské části.
 7. Vyčleníme byty pro preferované profese (učitelé, policisté, doktoři, atd.).
 8. Prověříme možnost vlastní výstavby a nákupu bytových jednotek.
 9. Zavedeme antigraffity program.
 10. Dokončíme proces privatizace.

 

III. ŠKOLSTVÍ

  „Za prvé, my máme na mysli všeobecné vzdělání všech, kdo se narodili lidmi, ke všemu lidskému. Musí tedy být vedeni pospolu jednou cestou, kam až mohou být vedeni, aby se všichni navzájem povzbuzovali, podněcovali a bystřili. Za druhé chceme, aby všichni byli vzděláni ke všem ctnostem, také ke skromnosti, svornosti a vzájemné úslužnosti. Nesmějí tedy být od sebe odtrhováni tak brzy a nesmí být některým podávána příležitost, aby se sobě líbili nad jiné a aby pohrdali jinými vedle sebe.“

J. A. Komenský (Idea školy obecné)

 1. S ohledem na demografický vývoj připravíme dlouhodobou strategii školství pro MČ Praha 5.
 2. Zahájíme odbornou diskusi o kvalitativním hodnocení našich škol směřující k růstu kvality vzdělávání dětí a ke zvýšení atraktivnosti a konkurenceschopnosti II. stupně základního školství.
 3. Poskytneme školám podporu a motivaci k dalšímu vzdělávání pedagogů včetně teambuildingových aktivit, abychom udrželi nejen kvalitní a zkušené učitele a vychovatele, ale také pomohli s nástupem do praxe začínajícím učitelům.
 4. Ředitelům škol nabídneme prostřednictvím odboru školství větší servis při řešení právních, ekonomických a organizačních záležitostí, které souvisejí s výkonem jejich funkce včetně příležitostí k profesnímu růstu.
 5. Podpoříme polytechnickou výuku a polytechnické vzdělávání v mateřských i základních školách. Zaměříme se na potřeby rozvoje odborných kompetencí žáků pro další studium a v budoucnu uplatnění na trhu práce.
 6. Zajistíme pro školství dostatek finančních prostředků, abychom udrželi a rozvíjeli kvalitní materiální podmínky pro práci našich pedagogů. Nechceme, aby se školství stalo obětí snižování rozpočtů. Poskytneme školám pomoc při čerpání financí z projektů EU.
 7. Zajistíme dostupnost kvalitních forem péče o děti (jesle, mateřské školy, dětská centra, školní družiny atp.) pro děti všech rodičů. Připravíme koncepci příspěvků, které budou podporovat rodiči financované školní aktivity a potřeby, ze kterých by mohly být vyloučeny děti z ekonomicky slabých rodin.
 8. Rozšíříme přípravné třídy (nultých ročníků základních škol) pro děti s odloženým nástupem do základních škol tak, abychom v co největší míře vyhověli poptávce našich občanů. Změníme pravidla pro umisťování dětí do školek. Nárok bude mít širší okruh rodin a přijímací řízení bude přehlednější a koordinovanější.
 9. Budeme prosazovat zachování stávajících mateřských a základních škol Prahy 5. Naplněnost se musí odvíjet od specifických vzdělávacích potřeb žáků, především s ohledem na žáky s poruchami učení. Podpoříme zřizování a financování funkce asistenta pedagoga na našich školách.
 10. K případným pronájmům či prodejům školních prostor budeme přistupovat velmi obezřetně. Nájemní smlouvy nesmí být uzavírány na dobu několika volebních období.
 11. Budeme podporovat využití školních areálů i pro mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity v odpoledních a večerních hodinách s cílem otevřít školy všem generacím a realizovat tak svůj komunitní potenciál. Vážíme si všech organizací, které pracují s mládeží v oblasti sportu, výchovy a smysluplného trávení volného času. Mají naši podporu při zajištění místa pro svou činnost. Nadále budeme jejich práci podporovat a to i finančně.
 12. Prosadíme kvalitnější a zdravější stravování ve školských zařízeních.
 13. Ve školských zařízeních zpracujeme bezpečnostní analýzu jednotlivých objektů a přijmeme opatření k odstranění či snížení zjištěných rizik.
 14. Podpoříme zapojení škol do mezinárodních projektů a ke spolupráci se školami našich partnerských měst.
 15. Podpoříme spolupráci mezi školami a pedagogy nejen v zájmu společných sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit, ale i v zájmu výměny a šíření inspirativních řešení a dobrých zkušeností.
 16. Připravíme koncepci využití dopravního hřiště Prahy 5 jako součást dopravní výchovy základních a mateřských škol včetně zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit.
 17. Podpoříme aktivity a projekty škol, které vycházejí z cílů etické výchovy a vedou děti k sociálním a odpovědným postojům.

 

IV. PODNIKÁNÍ

 1. Praha 5 patří svou rozlohou, postavením i počtem obyvatel k největším, a zároveň k nejvýznamnějším městským částem v Praze a městům v ČR. Její jedinečná poloha, dostupnost, infrastruktura, členitost a vybavenost z ní dělá lukrativní sídlo pro podnikatele. Praha 5 je dnes centrum obchodu, služeb, kultury. Sídlí zde média, významné zahraniční nadnárodní společnosti, ale také malé a střední podniky, živnostníci a řemeslníci.
 2. Vytvoříme dlouhodobý koncept pro rozvoj podnikání, služeb a řemesel na Praze 5, který bude vycházet z detailní analýzy ekonomických subjektů a jejich dopadu na život na Praze 5.
 3. Spolupráce mezi MČ Praha 5 a Obvodní Hospodářskou komorou zajistí kvalitní platformu pro komunikaci se zaměstnavateli a hledání řešení pro potřeby podnikatelů na Praze 5.
 4. Zaměříme se na rozvoj řemesel, služeb a drobných živnostníků. Jsou páteří pro zaměstnanost a přirozený rozvoj naší MČ.
 5. Spolupráce zaměstnavatelů a škol je klíčová pro vzdělávání dětí a jejich rozhodování o dalším studiu. Budeme prosazovat spolupráci škol a hospodářských partnerů, zavádění a rozšiřování prvků polytechnického vzdělávání.
 6. V rámci každoročního vyhlašování nejlepšího podnikatele roku rozšíříme kategorie a vytvoříme koncept pro pravidelné setkávání zástupců podnikatelů a představitelů MČ Praha 5.
 7. Ve spolupráci s velkými podnikatelskými subjekty vytvoříme prostor pro vznik akcelerátoru či inkubátoru na Praze 5, který bude sloužit školám, podnikatelům, inovátorům.
 8. Budeme vytvářet prostředí pro příchod nových a inovativních nápadů tzv. start-upy.
 9. Nabídneme nevyužité nebytové prostory ve vlastnictví obce k podnikání pro podporu začínajících podnikatelských subjektů či doplnění chybějících služeb pro občany.

 

V. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  Rozvoj sociálních služeb bude uskutečňován v souladu s principy sociální ochrany a sociálního začleňování přednostně pro seniory, rodiny s dětmi, etnické menšiny a zdravotně postižené. Zachováme vše, co bylo smysluplné pro sociální začlenění a prevenci sociálního vyloučení s prohloubením spolupráce s neziskovými organizacemi. Zaměříme se na zapojení všech dotčených v systému sociálních služeb do otevřeného dialogu k účelnému komunitnímu plánování pro specifické podmínky městské části Praha 5.

 1. Budeme nadále pracovat na udržitelnosti rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících metodou komunitního plánování. Při plánování sociálních služeb a služeb souvisejících budeme postupovat tak, aby plánování odpovídalo potřebám občanů MČ Praha 5 a reálným rozpočtovým možnostem MČ Praha 5. Veškeré získané informace, včetně vytvořeného katalogu poskytovatelů sociálních služeb, budou občanům k dispozici na webových stránkách http://kpss.praha5.cz/.
 2. Budeme naplňovat cíle střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 5 na období 2016 -18 (včetně aktualizací), jeho priority a opatření v oblasti dostupnosti, kvality, při respektování reálných rozpočtových možností MČ Praha 5.
 3. Budeme podporovat rozvoj koordinace zdravotních a sociálních služeb, zejména terénní pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče, s cílem zajištění krátkodobé, ale i dlouhodobé péče o klienty v jejich přirozeném domácím prostředí.
 4. Nadále budeme podporovat rozvoj sociálních služeb a komunitního způsobu života občanů formou provozu komunitních center, realizací aktivizačních programů pro všechny cílové skupiny, podporou seniorských aktivit a zdravého stárnutí.
 5. Zachováme bydlení formou bytů zvláštního určení s pečovatelskou službou.
 6. Podporujeme provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
 7. Podporujeme vybudování dalšího domu s pečovatelskou službou.
 8. Posílíme spolupráci s neziskovými organizacemi v oblasti sociálního podnikání, například adresářem služeb, prezentací v časopisu nebo zvýhodněnými pronájmy nebytových prostor.
 9. Zachováme provoz bezplatné právní poradny.
 10. Zrekonstruujeme objekt bývalé základní školy v ulici Záhorského a vybudujeme zde centrum pro mládež, církevní a další spolky, kluby seniorů, matky s dětmi atd.
 11. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími institucemi budeme monitorovat stav sociálně slabých skupin obyvatel na našem území v těch nejohroženějších skupinách - bezdomovců, drogově závislých a dlouhodobě nezaměstnaných. Na základě zjištěných údajů budeme pokračovat ve spolupráci s neziskovými organizacemi, a dalšími institucemi pracujícími s konkrétními cílovými skupinami v těchto oblastech.
 12. Ve spolupráci s neziskovou organizací Naděje budeme provozovat mobilní jednotku zajišťující péči o osoby bez přístřeší.
 13. Problematika osob bez přístřeší přesahuje hranice naší městské části, a proto by měla být řešena prioritně na úrovni hlavního města Prahy ve spolupráci s MČ Praha 5 a nikoliv budováním nákladných zařízení výhradně z prostředků MČ Praha 5.

 

VI. BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

  Oblast bezpečnosti je jednou ze základních priorit Rady MČ Praha 5. Jsme si vědomi, jak důležitý je pro běžného občana pocit bezpečí. Za nejdůležitější považujeme především rozvoj spolupráce s bezpečnostními složkami působícími na území MČ Praha 5.

 1. Budeme využívat poznatky Městské policie, neziskových organizací a občanů, k přijímání opatření ke zlepšení pořádku a bezpečnosti na MČ Praha 5.
 2. Budeme podporovat primární protidrogovou prevenci a prevenci kriminality.
 3. Budeme podporovat dostupnost volnočasových aktivit dětí a mládeže zaměřených na sport, zdravý životní styl a kulturu.
 4. Budeme podporovat preventivní akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti seniorů.
 5. V oblasti péče o děti budeme nadále prohlubovat pravidelnou spolupráci s neziskovými organizacemi, Městskou policií a Policií ČR, a to v problematice ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy (např. alkoholismu, toxikomanie, atd.)
 6. Ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR budeme usilovat o stále bezpečnější Prahu 5.
 7. V rámci sekundární a terciární protidrogové prevence budeme usilovat o jednotný koordinovaný systém těchto aktivit. Zároveň je nutné je teritoriálně směřovat tak, aby nezatěžovaly nadměrně své okolí.
 8. Městská část Praha 5 bude v rámci svých kompetencí zvažovat možné dopady do oblasti bezpečnosti občanů při povolování umístnění živnostenských provozoven a zařízení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogovou závislostí.
 9. Budeme podporovat preventivně výchovné akce Městské policie a Policie ČR zaměřené na bezpečnost a dopravní výchovu mládeže.
 10. Rozšíříme informovanost občanů Prahy 5 o řešení krizových situací při živelných pohromách a podobných mimořádných událostech.

 

VII. ÚZEMNÍ ROZVOJ

  Praha 5 má jedinečné území údolní nivy Vltavy a přilehlých údolí a kopcovitého terénu. Má několik charakteristických druhů zástavby – kompaktní město centrálního Smíchova, rezidenční vilové čtvrti na okolních zelených svazích a také sídliště Barrandov nad Prokopským a Dalejským údolím. Do vývoje území se otiskla historie a zanechala v něm četné stavební památky. Na našem území se nalézá část městské památkové rezervace a tři památkové zóny. Velké oblasti si zachovaly přírodní ráz, v území se nacházejí přírodní parky a další chráněné přírodní lokality. Pro všechny tyto nesporné kvality je Praha 5 považována za vyhledávané a vysoce oceňované místo k životu. Cítíme odpovědnost za zachování těchto hodnot a chceme je nejen chránit, ale i podpořit jejich smysluplný a citlivý rozvoj.

 1. Založíme koncepci zástavby velkých rozvojových ploch městské části, především území od Knížecí po Lihovar (jižní Smíchov), území dostavby sídliště Barrandov, údolí Motolského potoka, Radlické údolí a břehu Vltavy.
 2. Budeme pečovat o rozvoj moderního města ve všech jeho složkách – o bydlení, dopravní a technickou infrastrukturu, služby, školství, obchody, pracovní příležitosti, kulturu, sport a rekreaci. Budeme usilovat o pozitivní spolupráci s investory a developery a usměrňovat jejich projekty tak, aby byly pro městskou část přínosem. Chceme nastavit transparentní a jasně definovaný systém, jak mohou investoři v území přispět na budování infrastruktury města.
 3. Budeme se aktivně podílet na přípravě nového územního/Metropolitního plánu Prahy a zasadíme se o to, aby v něm byly respektovány zájmy naší městské části.
 4. Zajistíme aktivní účast samosprávy městské části a hájení zájmů obce v procesech územního plánování a v územních řízeních.
 5. Ve stabilizovaných územích, zejména v rezidenčních vilových čtvrtích, budeme podporovat jen citlivé a přiměřené stavební záměry. Budeme chránit urbanistické a architektonické hodnoty těchto lokalit před zásahy, které by nevratně poškodily jejich charakter.
 6. V územním rozvoji budeme dbát na vytváření kvalitních veřejných prostorů (ulice, náměstí, parky) s odpovídajícím zastoupením zeleně.
 7. Budeme podporovat aktivní zapojení občanů a občanských spolků do procesů územního rozvoje. Jednotlivé stavební záměry budou prezentovány ve výboru územního rozvoje, jehož jednání jsou přístupná veřejnosti. Další větší záměry a studie budou s veřejností projednávány na samostatných prezentacích. Veřejnost se bude moci zapojit do připomínkování návrhu nového územního/Metropolitního plánu Prahy.
 8. V projektu Smíchov City bude ve spolupráci s IPR probíhat participace veřejnosti, zejména co se týká podoby veřejných prostorů a nabídky služeb nově vznikajícího města.
 9. Dle výsledků participace veřejnosti a veřejné architektonicko – urbanistické soutěže zadáme zpracování architektonicko – urbanistické studie Na Pláni a připravíme takové podmínky, aby vítězný záměr byl v území realizován.
 10. Na základě výstupů z participace veřejnosti dokončíme zpracování studie údolí Motolského potoka a zahájíme realizaci dílčích projektů.
 11. Zpracujeme projektovou dokumentaci a následně budeme realizovat rekonstrukci Raudnitzova domu v Hlubočepech pro dům pro seniory, případně dům s pečovatelskou službou.
 12. Zpracujeme studii potenciálu vltavského břehu a zahájíme revitalizaci smíchovské náplavky.
 13. Zpracujeme studii nové výstavby v oblasti Barrandov – Holyně tak, aby zde vzniklo plnohodnotné město s dostatečným veřejným prostorem, vybavením i dostatkem ploch pro sport a rekreaci.
 14. Zahájili jsme program na regeneraci památek na Praze 5. Zpracujeme Plán regenerace památkové zóny Prahy 5. Budeme pokračovat v procesu obnovy našich památek – objektu Portheimka a přilehlého parku pro vznik kulturního, společenského a informačního centra Prahy 5 a osady Buďánka. Společně se soukromými majiteli památek a domů v památkové zóně budeme realizovat antigraffiti program. Budeme dbát o to, aby se soukromí majitelé o své památky řádně starali, a v rámci našich možností jim k tomu budeme nápomocni. Jedná se např. o Barrandovské terasy, usedlosti Cibulka a Turbová či objekt Bertramka.

 

VIII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Zdravé životní prostředí představuje jeden ze základních předpokladů kvalitního života lidí. Životní prostředí přitom netvoří pouze zeleň a volná příroda. Je to především prostor města, ve kterém prožíváme podstatnou část svého života a který narušují zatěžující faktory - hluk, znečištění ovzduší a přehřívání města. V územním rozvoji a veřejném prostranství se budeme snažit potlačovat tyto negativní vlivy a usilovat o vytváření zdravého prostředí.

  V zeleni a ve volné přírodě se zaměříme na ochranu a rozšiřování zelených ploch, na ochranu přírodních parků, přírodních rezervací a přírodních památek. Zaměříme se na kontrolu kácení stromů a podpoříme ochranu zvířat.

 1. Zasadíme se o přísnou ochranu zvláště chráněných území přírody a jejich ochranných pásem (přírodní parky, přírodní rezervace, přírodní památky). Zejména se zaměříme na ochranu přírody ve dvou velkých přírodních parcích na území naší městské části, kterými jsou Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí a Přírodní park Košíře Motol. V přírodních parcích nepřipustíme rozprodávání obecních a státních pozemků. Budeme prosazovat důslednou ochranu dalších cenných krajinných prvků a přírodních památek, jako jsou např. Skalka, Paví vrch, Brabenec, Černý vrch, křídové prameny Spiritka, Dívčí Hrady a další. Budeme vyhledávat lokality vhodné k rekreačnímu využití a pracovat na tom, aby tento jejich potenciál byl naplněn. Za tímto účelem budeme usilovat o směnu pozemků „Semmering“ p. č. 1282/1 a 1282/6 v k. ú. Hlubočepy za pozemek p. č. 545 v k. ú. Smíchov.
 2. Prosadíme, aby se zeleni ve veřejném prostoru dostalo odpovídající ochrany. Budeme bránit bezdůvodnému kácení a naopak podpoříme rozšiřování zeleně a výsadbu alejí. Budeme usilovat o rozšíření rekreačních a klidových zón. Jednoznačně budeme prosazovat a hájit nezastavitelnost funkčních zelených ploch. Postavíme se za kultivaci a rozvoj veřejného prostoru jako jsou parky, náměstí, pomníky, stezky pro pěší, hřiště, rekreační a klidové zóny.
 3. Budeme chránit krajinný reliéf návrší a údolí levého břehu Vltavy a zachování přírodních horizontů. Linii zelených horizontů budeme chránit před zastavěním.
 4. Zasadíme se o to, aby na stolové hoře Vidoule zůstalo zachováno přírodní prostředí a toto území aby v budoucnu sloužilo k oddechu a rekreaci.
 5. Budeme podporovat projekty a zařízení, které pečují o opuštěná a handicapovaná zvířata.
 6. Budeme podporovat programy zapojení škol do ochrany a poznávání přírody.
 7. Budeme podporovat činnost organizací a spolků, které pracují s mládeží a mají ve svém programu výchovu a praktickou práci v rámci ochrany životního prostředí.
 8. Budeme trvat na zachování zelených funkčních ploch v Metropolitním plánu Prahy (např. park Kavalírka, přírodní park Košíře – Motol).

 

IX. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ

Naším krédem je čistota a kvalita, a to především při úklidu chodníků a ulic. Naše parky se stanou místem klidu a zeleně nejen pro maminky a seniory.

 1. V rámci webových stránek MČ Praha 5 zřídíme rubriku, v níž budou mít občané možnost kontroly o potřebě akutního úklidu nepořádku, například černých skládek.
 2. Zvýšíme počet popelnic a kontejnerů na tříděný odpad a také na třídění biologického odpadu. Tím umožníme tento biologický odpad třídit. Rozšíříme počet sběrných míst a prověříme možnost třídění kovového odpadu.
 3. Podpoříme vznik a rozvoj komunitních zahrad, zahrádkářských kolonií a veřejných zahrad, např. vyčleněním vhodných pozemků, případně budeme obnovovat ty zaniklé.
 4. Prosadíme, aby se zeleni ve veřejném prostoru dostalo odpovídající ochrany. Zasadíme se o rozšiřování zeleně a výsadbu alejí. Budeme usilovat o rozšíření rekreačních a klidových zón.
 5. Budeme dohlížet na pravidelnou obnovu chodníků a to i s finančním přispěním MČ Praha 5.
 6. Budeme prosazovat zjednodušení parkovacího systému v celé Praze a zavedeme nový parkovací systém v centru Prahy 5 v nejzatíženějších zónách. Rozšíříme pěší zónu Anděl do ul. Štefánikova, dále rozšíříme parkovací zóny do ostatních míst Městské části Praha 5.
 7. Dokončíme revitalizaci Dětského ostrova.
 8. Ve spolupráci s odborníky na urbanismus a v souladu s manuálem tvorby veřejných prostranství zpracujeme koncepci kulturního a společenského využití veřejných prostor, zejména okolí křižovatky Anděl, Nám. 14. října, Arbesova náměstí. O navrhované koncepci otevřeme veřejnou debatu. V dalších letech budeme usilovat o uvedení vybraných návrhů do praxe v závislosti na časové a finanční náročnosti parku Portheimka.
 9. V rámci nových webových (internetových) stránek zrealizujeme aplikaci „Praha 5“ pro chytré telefony, v níž budou mít občané možnost dokumentovat a následně informovat radnici Prahy 5 o různých záležitostech a problémech, na které narazí.
 10. Budeme se podílet na projektu ochlazování města. Zasadíme další stromy do ulic.

 

X. OTEVŘENÁ RADNICE

  Otevřená radnice Prahy 5 představuje otevřenou a pravdivou komunikaci s občany. Vždy budeme včas objektivně informovat o dění na radnici. Samozřejmostí je zabezpečení transparentní realizace všech veřejných zakázek MČ Praha 5 i efektivní využívání dotačních projektů pro další rozvoj městské části, včetně navazování perspektivních mezinárodních partnerství. Otevřená radnice aktivně podporuje podnikatele MČ Praha 5, nestátní neziskové organizace i mládežnické organizace. Zajišťuje služby portálů www.praha5.cz. Podílí se na rozvoji informačních nástrojů pro podporu jednotlivých procesů v MČ Praha 5.

 1. Webové stránky městské části Praha 5 postavíme na novém redakčním systému, aby byly přehledné, srozumitelné a občan získal požadovanou informaci rychle a kvalitně.
 2. Veřejné zakázky zveřejníme na webových stránkách MČ Praha 5 včetně informací o jejich průběhu a řešení v podobě uzavřené smlouvy. Chceme docílit průhledného způsobu zadávání zakázek a vydávání finančních prostředků.
 3. Zapojíme občanské iniciativy a veřejnost do procesu rozhodování o participativních projektech a záměrech v rámci pracovních komisí rady a veřejných diskuzí.
 4. Využijeme průzkumy veřejného mínění před učiněním zásadních koncepčních rozhodnutí.
 5. Občané budou mít možnost na webových stránkách MČ Praha 5 využít přehledný rozpočet, tzv. rozklikávací rozpočet. Na straně příjmů a výdajů MČ tak mohou kontrolovat pohyb financí a nakládání s rozpočtem.
 6. Zavedeme veřejně přístupný registr stížností a žádostí občanů na činnost úřadu, budeme se jimi zabývat a důsledně dbát na jejich projednání v zákonné lhůtě.
 7. Zveřejníme veškeré uzavírané smlouvy na portálu MČ Praha 5, včetně náhledu a podkladů a následně budeme usilovat o zveřejnění starých smluv.
 8. Radniční zpravodaj bude plně otevřen opozici. Nebudeme jej zneužívat k jednostranné propagaci vládnoucí koalice.
 9. Zpřístupníme jednání komisí a výborů všem zastupitelům a veřejnosti mimo problematiky týkající se choulostivých informací.
 10. Kompletní záznamy a podklady k jednání rady, zastupitelstva, komisí a výborů zveřejníme na nových webových stránkách včetně videozáznamů z jednání zastupitelstva.
 11. Zavedeme novou aplikaci Praha 5 v mobilu jako další komunikační kanál směrem k občanům.
 12. Přijmeme směrnici o zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek, v souladu se zněním nového zákona o veřejných zakázkách.
 13. Nadále se budeme zabývat dalším zlepšením způsobu a formy, jak zveřejňovat maximální možné množství informací z jednání orgánů samosprávy.

 

XI. DOPRAVA

  Městská část Praha 5 stejně jako další oblasti širšího centra Prahy trpí obrovským přetlakem automobilové dopravy. Cílem Rady MČ Praha 5 bude proto vytvářet podmínky k podpoře jiných způsobů dopravy a zejména MHD.

 1. Zaměříme se na odstraňování nebezpečných míst na přechodech pro chodce zlepšením rozhledových podmínek, které zlepší bezpečnost všech účastníků silničního provozu na celém území městské části.
 2. Jednoznačnou preferencí pro naši městskou část je pokračování v projektu „Bezpečně do škol“. Zasadíme se o zavedení navržených dopravních opatření v co nejkratší době.
 3. Budeme podporovat opatření preferující provoz městské hromadné dopravy s cílem ještě více zatraktivnit provoz MHD před individuální dopravou.
 4. Zajistíme, aby autobusová linka 123 jedoucí z oblasti Šmukýřky trvale končila na Andělu (resp. Na Knížecí). Jednou z priorit je i zachování autobusové linky č. 128 ze Zlíchova na Žvahov.
 5. V rámci projektu Smíchov City podpoříme maximální zefektivnění provozu budoucího dopravního uzlu v oblasti Smíchovského nádraží se zachováním dopravní obslužnosti celého území městské části a jeho propojení s centrem Smíchova.
 6. Budeme podporovat výstavbu nových tramvajových tratí, např., do Holyně (Slivence) a do Jinonic. Stejnou pozornost mají i rekonstrukce stávajících tramvajových tratí (např. v oblasti Nádražní – Smíchov).
 7. Prioritou pro naši městkou část musí být příprava a realizace výstavby Radlické radiály jako jedné z hlavních pražských dopravních staveb. Při přípravě této stavby se zasadíme o minimalizaci dopravních dopadů – zátěží na bezprostřední okolí této budoucí dopravní tepny.
 8. Podpoříme výstavbu Dvoreckého mostu mezi Zlíchovem a Podolím s preferencí MHD, pěší a cyklodopravy. Výstavba mostu zlepší spojení mezi Prahou 5 a Prahou 4, což zkrátí řadě lidem cestu za prací.
 9. V souvislosti se spuštěním Zón placeného stání je nezbytné zajistit možnost kapacitního parkování pro ty, kteří míří do centra města ať už za prací nebo na návštěvu. Vytipujeme vhodné lokality pro vybudování P+R parkovišť na území Prahy 5 a ve spolupráci s hlavním městem Prahou uděláme maximum pro jejich výstavbu. Budeme však současně usilovat o to, aby město budovalo hlavní parkovací kapacity na okraji Prahy při železničních tratích a na stanicích metra.
 10. Podpoříme zklidňování dopravy v podobě výstavby příslušných stavebních prvků, které zvýší bezpečnost na ulicích a zajistí plynulejší průjezd.
 11. Chceme, aby se jízda na kole stala každodenní součástí našich životů. Budeme proto nadále podporovat budování cyklistické infrastruktury na celém území městské části. Zasadíme se o to, aby v rámci nových rozvojových lokalit (jižní Smíchov, Waltrovka, Barrandov) byly respektovány vypracované cyklogenerelya rady odborníků, každodenních cyklistů a občanských iniciativ.
 12. Budeme usilovat o maximální zatraktivnění náplavky pro cyklodopravu s přímým propojením na Císařskou louku, a to nejenom z jihu, ale i dalšími lávkami ze severu a od Smíchovského nádraží. V souvislosti s dopravními opatřeními v oblasti jižního Smíchova budeme usilovat, aby hlavní páteřní cyklotrasa A1 vedla do budoucna podél řeky a nikoli ulicí Nádražní.

 

XII. KULTURA

  Rada MČ Praha 5 bude usilovat o udržení a rozvoj historických tradic a kulturních hodnot v celoměstském i celostátním měřítku, zaměřených na co nejširší skupiny obyvatel.

 1. 1. Budeme využívat významných kulturních akcí celoměstského nebo celostátního významu konaných na obvodě městské části Praha 5 k prezentaci kultury městské části. Při těchto akcích budeme usilovat o účast občanů Prahy 5.
 2. Budeme podporovat rozvoj akcí směřujících ke zvyšování kulturní úrovně života Prahy 5 a kultury jejích obyvatel.
 3. Vytvoříme koncepci dlouhodobé kulturní politiky, která by měla přispět k soustavnému zvyšování kulturní přitažlivosti MČ Praha 5. Chceme postupně z Prahy 5 vytvořit jedno z cílových kulturních míst pro veřejnost.
 4. Budeme usilovat o užší propojení a provázanost všech kulturních institucí provozovaných přímo městskou částí Praha 5 (Galerie Portheimka, Malá výstavní síň, Kulturní dům Poštovka).
 5. Nadále budeme finančně podporovat aktivity Švandova divadla a poboček Městské knihovny na Praze 5.
 6. Budeme pokračovat v opravě vily Portheimka s cílem vytvořit v jejích prostorách nové kulturní centrum Prahy 5. Podnikneme kroky směřující k vytvoření nových kulturních center na Smíchově i na Barrandově.
 7. Podpoříme kulturní akce, které oživí dosud opomíjené lokality Prahy 5 (park Portheimka, náměstí 14. října, vltavské náplavky). Budeme hledat cesty k oživení dříve využívaných kulturních objektů Bertramka.
 8. Budeme podporovat také nekomerční a alternativní kulturní akce i sousedské akce.
 9. Budeme podporovat snahy národnostních menšin o kulturní integraci a emancipaci tím, že vytvoříme podmínky pro činnost jejich uměleckých souborů a spolků.
 10. Obnovíme program regenerace kulturních památek MČ Praha 5. Formou dotací budeme přispívat i na udržování dalších významných památek na našem území jako je např. dominanta Smíchova či bazilika sv. Václava.
 11. U zanedbaných objektů budeme hledat možnosti, jak je zachránit. V případě záměrného zanedbání péče o kulturně cennou stavbu budeme iniciovat všechny použitelné právní kroky k ochraně památky a veřejného zájmu.
 12. Budeme aktivně hledat způsob, jak zachránit před zkázou chátrající usedlost Cibulka.
 13. Podporujeme projekt výstavby komunitního centra při kostele Krista spasitele na Barrandově.
 14. Budeme podporovat spolupráci s Mozartovskou obcí, v jejíchž majetku je nemovitá kulturní památka Bertramka.
 15. Budeme podporovat realizaci nové alternativní scény v bývalé trafostanici v ulici Preslova.

 

XIII. ZDRAVOTNICTVÍ

 1. Budeme usilovat o zřízení lékařské služby první pomoci a lékárny s 24 hodinovým provozem.

 

XIV. SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 Volnočasové aktivity, sport a hlavně aktivní pohyb je jeden z nejvýznamnějších aspektů v boji proti vzniku sociálně patologických jevů. Především dětem a mládeži je nezbytně nutné umožnit hodnotné trávení volného času tak, abychom co nejvíce rozvíjeli jejich osobnost a upevnili jejich duševní, fyzické zdraví a sociální vazby.

 1. Podpoříme obnovu dětských a sportovních hřišť při školách a budeme je udržovat.
 2. Vytvoříme podmínky pro nejrůznější pohybové aktivity s cílem podpořit fyzický rozvoj všech dětí a žáků škol. Sportovní vyžití by mělo sloužit i jako prevence kriminality a drogové závislosti.
 3. Budeme podporovat sportovní kluby s cílem rozvíjení tradic na území MČ Praha 5.
 4. Budeme podporovat mezinárodní projekty v oblasti sportu a rozsáhlou spolupráci se sportovními organizacemi.
 5. Podpoříme konání tradičních sportovních akcí, ale i projekty neziskových organizací zaměřené na sportování všech věkových skupin.
 6. Budeme rozvíjet oblast sportu prostřednictvím dotací s cílem vybudování nových sportovních zařízení a údržbou stávajících.

 Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu