Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Perla zJEDNODUCHÝ NÁVOD, KUDY K NÁM


SPD 27 4 2016 Zakladna

 Nejlépe MHD, autobusem č.120 ze zastávky Na knížecí, nebo vláčkem linkou S6 ze Smíchovského nádraží do zastávky nádraží Hlubočepy. Dále pak po zelené značce  až k Informačnímu centru na louku "U koziček".

 

 

PDU 2017 02 18 Hlubocepy nadrazi Při individuální dopravě autem lze zaparkovat za viaduktem pražského Semmeringu v ulici Hlubočepské, před bývalým Hlubočepským nádražím a přes Dalejský potok opět dojít po zelené značce.


 Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

netrhatKategorie, červené seznamy, zákony

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Tak si nejsme jisti, zda odpověď je na naši stížnostNezbednosti

   Psali jsme o:

"...došlo k rušení stanoviště zvláště chráněných druhů...  nepochybně dojde i k ovlivnění mikroflóry a mikrofauny.... je systematicky ničena biodiverzita.... celou akci je nutné posuzovat jako záměrné poškozování přírodního parku..."

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Znak MCP5 heraldika

Zápis z jednání zástupců MČ Prahy 5 a občanů Hlubočep

které proběhlo ve středu, 28. června (PDF)

Hodnocení uživatelů: 2 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Kód typu přírodního stanoviště (habitatu) Prioritní typ přírodního stanoviště (habitatu) Český název typu přírodního stanoviště (habitatu) Kód biotopu Český název biotopu
1340 * Vnitrozemské slané louky T7 Slaniska
2330   Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) T5.1 Jednoletá vegetace písčin
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)
T5.3 Kostřavové trávníky písčin
3130   Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea M2.1 Vegetace letněných rybníků 
M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků 
M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí 
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin
V6 Vegetace šídlatek (Isoëtes)
3140   Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek V5 Vegetace parožnatek 
3150   Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae)
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)
V1D Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans)
V1E Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s aldrovandkou měchýřkatou (Aldrovanda vesiculosa)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A - V1E
3160   Přirozená dystrofní jezera a tůně V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní
3220   Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) 
3230   Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým (Myricaria germanica) M4.2 Štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica)
3240   Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů
3260   Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion  V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt
3270   Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.  M6 Bahnité říční náplavy
4030   Evropská suchá vřesoviště T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
4060   Alpínská a boreální vřesoviště A2.1 Alpínská vřesoviště 
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
4070 * Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)  A7 Kosodřevina 
4080   Subarktické vrbové křoviny A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
40A0 * Kontinentální opadavé křoviny  K4A Nízké xerofilní křoviny, primární křoviny na skalách s druhy rodu Cotoneaster
K4B Nízké xerofilní křoviny, sekundární porosty s mandloní nízkou (Prunus tenella)
5130   Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis)
T3.4B Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)
T8.1A Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis)
T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis)
6110 * Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) T6.2A Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 
T6.2B  Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 
6150   Silikátové alpínské a boreální trávníky A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky 
A1.2 Zapojené alpínské trávníky 
A3 Sněhová vyležiska
6190   Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 
T3.2 Pěchavové trávníky
6210 * Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (*význačná naleziště vstavačovitých) T3.3C Úzkolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých
  T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých
* T3.4A Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)
* T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
  T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
* T3.5A Acidofilní suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých
  T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých
6230 * Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)  T2.1 Subalpínské smilkové trávníky 
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy 
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez jalovce
6240 * Subpanonské stepní trávníky  T3.3A Subpanonské stepní trávníky 
6250 * Panonské sprašové stepní trávníky  T3.3B Panonské sprašové stepní trávníky 
6260 * Panonské písčité stepi  T5.4 Panonské stepní trávníky na písku 
6410   Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky
6430   Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně M5 Devětsilové lemy horských potoků 
M7 Bylinné lemy nížinných řek 
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky 
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy 
T1.6 Vlhká tužebníková lada 
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace
6440   Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii  T1.7 Kontinentální zaplavované louky
6510   Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
6520   Horské sečené louky  T1.2 Horské trojštětové louky 
7110 * Aktivní vrchoviště  R3.1 Otevřená vrchoviště 
R3.3 Vrchovištní šlenky
7120   Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) R3.4 Degradovaná vrchoviště
7140   Přechodová rašeliniště a třasoviště  M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 
R2.3 Přechodová rašeliniště
7150   Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba)
7210 * Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae  M1.8 Vápnitá slatiniště s mařící pilovitou (Cladium mariscus)
7220 * Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  R1.1 Luční pěnovcová prameniště 
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště
7230   Zásaditá slatiniště R2.1 Vápnitá slatiniště
8110   Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani) A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
8150   Středoevropské silikátové sutě  S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin
8160 * Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně S2A Pohyblivé sutě karbonátových hornin
8210   Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 
8220   Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů  S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
8230   Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)
8310   Jeskyně nepřístupné veřejnosti S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti 
9110   Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  L5.4 Acidofilní bučiny
9130   Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  L5.1 Květnaté bučiny
9140   Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) L5.2 Horské klenové bučiny
9150   Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)  L5.3 Vápnomilné bučiny
9170   Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum L3.1 Hercynské dubohabřiny 
L3.2 Polonské dubohabřiny
L3.3B Západokarpatské dubohabřiny
L3.3C Hercynsko-karpatské dubohabřiny
L3.3D Polonsko-karpatské dubohabřiny
9180 * Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  L4 Suťové lesy
9190   Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 
91D0 * Rašelinný les  R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)
L9.2A Rašelinné smrčiny
L10.1 Rašelinné březiny 
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 
L10.4 Blatkové bory
91E0 * Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty
L2.4 Měkké luhy nížinných řek
91F0   Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek atlanstké a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty
91G0 * Panonské dubohabřiny L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 
L3.4 Panonské dubohabřiny
91H0 * Panonské šipákové doubravy  L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy
91I0 * Eurosibiřské stepní doubravy L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši 
L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku 
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa)
91T0   Středoevropské lišejníkové bory L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích
91U0   Lesostepní bory L8.2 Lesostepní bory
9410   Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)  L9.1 Horské třtinové smrčiny 
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny
Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu