Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Perla zVýroční zpráva Společnosti - 1999


Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

Perla zPražského 661, 152 00 Praha 5                      

Nemáš-li schopnost uvidět
a poznat krásu,
alespoň nezacláněj druhým.

L. N. Tolstoj

 

Výroční zpráva - 1999

Představení Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí:

Občanské sdružení vzniklo z iniciativy občanů, kterým nebyl lhostejný stav ochrany Prokopského a Dalejského údolí. Pracuje od roku 1991 a iniciovalo vyhlášku Magistrátu hl. m. Prahy č.7/1993 o ochraně tohoto vzácného území. Společnost se zabývá především ochranou přírody na území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Naše činnost je zaměřena na nelesní pozemky t. j. údržba luk a travních porostů sekáním, sušením sena. Provádíme výřez nežádoucích dřevin na skalní stepi, likvidujeme invazní plevele na chráněném území. Provozujeme útulek pro volně žijící handicapovaná zvířata. Ve starém ovocném sadu vytváříme podmínky pro chráněná hnízdiště drobného zpěvného ptactva. Spolupracujeme se všemi subjekty působícími na území přírodního parku, spolupracujeme se státní správou a samosprávou, provozujeme Informační a vzdělávací centrum pro Prokopské údolí. Zaměřujeme se na výchovu dětí a mládeže k ochraně přírody a poznávání nejbližšího okolí bydliště těchto dětí. Pořádáme kulturní,sportovní a společenská setkání místních obyvatel a návštěvníků přírodního parku.

Představení projektů Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí (některé projekty jsou dlouhodobého charakteru a probíhají již několik let).

Chráněná hnízdiště

Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož náplní je ochrana drobného ptactva. Při jeho realizaci bylo zapotřebí částečně opravit a v některých místech i znovu vybudovat oplocení sadu o celkové rozloze 8 ha. Oplocení je nutné, protože sad  a jeho nejbližší okolí trpí nadměrnou návštěvností a volným pobíháním psů. Tím docházelo k neúnosnému rušení hnízdících ptáků. Jednalo se i o údržbu křovinných pásů, aby celá oblast nebyla příliš zarostlá a ptáci tak měli přehled o okolí hnízdiště. Některým druhům jsme pomáhali vytvořením náhradních hnízdních možností pomocí budek. Pozorování nám potvrdila zvýšenou rozmanitost ptáků hnízdících v sadu. Doufáme, že se tato pestrost ještě zvýší.

Pozemkový spolek

Je projekt, který vyplynul z naší aktivity v jinonickém sadu. Společnost je nájemcem poloviny zmíněného sadu. Druhou polovinu vlastní několik soukromých osob. Museli jsme je přesvědčit o nutnosti revitalizace sadu a jeho zachování i pro ochranu přírody.V roce 1999 byl společný projekt  Společnosti a  01/81 ZO ČSOP Terconsult  "Dej přednost přírodě" akreditován  Radou pro Pozemkové spolky České republiky.  Projekt pokračuje.

Útulek pro volně žijící handicapovaná zvířata

Na žádost vedoucího odboru ochrany přírody Městské části Praha 5 jsme poskytli prostory pro tento útulek, který provozuje 12. ZO ČSOP. Hlavním posláním útulku by mělo být léčení zraněných nebo nemocných zvířat a jejich vypouštění zpět do přírody. Současní ošetřovatelé z útulku dělají malou zoologickou zahradu, což popírá hlavní zaměření útulku. Organizační práce a konzultace související s činností útulku jsou velmi časově náročné a zlepšení práce útulku budeme muset věnovat ještě mnoho energie.

Informační a vzdělávací centrum pro Prokopské údolí

Začíná přinášet první výsledky a slibně se rozvíjí spolupráce s místní veřejností veřejností i s náhodnými návštěvníky přírodního parku.

Uspořádali jsme:

  • Výstavu fotografií o Prokopském údolí a jeho krásách.
  • Výstavu fotografií Jakpak je dnes u nás doma.
  • Místopisnou výstavu srovnání dnešního stavu osídlení a stavem před 50 ti lety (o tuto výstavu projevili mimořádný zájem starousedlíci).
  • Výstavu věnovanou ochraně obojživelníků.
  • Výstavu věnovanou ochraně ježků..

Uspořádali jsme několik výukových programů pro MŠ s tématikou ochrany přírody a historie Prokopského údolí.

Uskutečnilo se několik dvoudenních pobytů škol s programem zaměřeným na ochranu přírody, mezilidských vztahů a komunikace.

Ubytovnu jako tradičně využívali děti ze skautského oddílu Kamzík. Celkem se uskutečnilo více než 20 brigádnických pobytů.

Inf. centrum bylo využito i pro vánoční výstavu i s ukázkami výroby vánočních ozdob z přírodních materiálů. Součástí vánočního programu bylo i veřejné poděkování všem dárcům a příznivcům Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

Řadě návštěvníků jsme poskytli informační materiály, řadu informací o Prokopském údolí i o způsobu správy tohoto chráněného území. O fungování státní správy i samosprávy v naší lokalitě.Přijali jsme celou řadu námětů i stížností na správu území od návštěvníků a ty jsme předali kompetentním orgánům státní správy a samosprávy.

Den Země

Tradiční program propagující ochranu přírody v nejbližším okolí. Skauti připravili program pro děti a rodiče - odlévání trilobitů ze sádry, hledání drahokamů, rozdávali informační materiály s tématikou ochrany přírody, ukázky živých zvířat a možnost jízdy na koni. Největší úspěch však měl přímý kontakt dětí se zvířaty - s jehňaty, králíky a koni.

Svatoprokopská pouť

Pouť proběhla tradičně v duchu pohody a letního klidu, krásný byl koncert pod širým nebem pro kytaru a flétnu.

Ochranářské práce v průběhu roku 1999

Byly jako tradičně zajišťovány dobrovolnou prací členů Společnosti a spolupracujících organizací. Naše nikdy nekončící práce: výřez akátů, údržba turistických cest, čištění pramenů, oplocení jinonického sadu, kosení luk, sušení sena, úklid černých skládek, likvidace křídlatky japonské, bělotrnu, likvidace klíněnky jírovcové - hrabání listí a jeho likvidace.

Pocta Joachimu Barrandovi

Je projekt, který zajišťoval oslavy 200. výročí narození významného paleontologa Joachima Barranda. Na oslavách se podílela řada občanských sdružení, institucí a jednotlivců.

V průběhu oslav se uskutečnily tyto akce:

14. 6. 1999 - přednáška prof. Ivo Chlupáče o životě a díle Joachima Barranda, která se konala v Informačním centru pro Prokopské údolí.

21. 6. 1999 - vernisáž výstavy o životě a díle Joachima Barranda v Národním muzeu v Praze za účasti kulturního atašé Francouzského kulturního institutu. Pro velký zájem francouzské strany o výstavu, připravujeme její převoz do administrativního centra Le Puy. Tady by měla výstava být od dubna do října roku  2000.

25. 6. 1999 - příjezd padesátičlenné delegace rodáků Joachima Barranda do Prahy. Z toho bylo 9 členů rodiny Barrandů. V Praze jsme jim připravili bohatý čtyřdenní program.

26. 6. 1999 - Mezinárodní konference o životě a díle Joachima Barranda v Národním muzeu v Praze. Se svou přednáškou zde vystoupil i starosta Saugues pan Paul Bastide.

27. 6. 1999 - Návštěva geologických nalezišť Joachima Barranda - pořádaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK  v Praze.

28. 6. 1999 - Slavnostní přijetí delegace ze Saugues náměstkem primátora ing. Švecem v historických prostorách Staroměstské radnice.

14. 8. 1999 - Slavnostní odhalení desky na rodném domě Joachima Barranda v Saugues. Této slavnosti se mimo jiné zúčastnila i paní Daniela Moyszesová z českého velvyslanectví v Paříži.

15. 8. 1999 - byla sloužena za Joachima Barranda zádušní mše v kostele sv. Vavřince v Jinonicích.

23. 11. 1999 - přednáška pořádaná Českou geologickou společností o nových poznatcích  v díle Joachima Barranda.

Od dubna do října 1999 probíhala výstava přibližující život a dílo Joachima Barranda v Informačním centru pro Prokopské údolí. Výstavu navštívila řada návštěvníků, především však řada dětí ze škol v okolí.

Velkým přínosem těchto oslav je to, že vše nekončí poslední akcí, ale spolupráce všech zúčastněných bude pokračovat i na dále.

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí děkuje za finanční podporu:

Open Society Fund Praha

Městské části Praha 5

Magistrátu hl. m. Prahy

Nadaci rozvoje občanské společnosti

Nadaci Via

V předchozích letech  Společnost podpořily:

Open Society Fund Praha

Magistrát hl. m. Prahy

Městská část Praha 5

Nadace rozvoje občanské společnosti

Foundation for Civil Society

Ministerstvo životního prostředí ČR

ČSA

Televize Nova

Za pomoc děkujeme:

81.ZO ČSOP - Terconsult

Skautskému oddílu Stezka

Skautskému oddílu Kamzík

Farnímu společenství při kostele sv.Filipa a Jakuba

Klubu lidové tvorby Praha

Přírodovědecké fakultě UK - Prof.Ivo Chlupáčovi

Národnímu muzeu v Praze - Dr.Turkovi, Dr.Hornému, Dr. Prokopovi

Národopisnému odd.Národního muzea - Dr.Langhammerové

Associaci Olga Havel France

Francouzskému lyceu v Praze

Příjmy

Výdaje

Státní dotace

54 000 Kč

Mzdy, honoráře

           0

Granty ostatníéch

nadací

161 000 Kč

Nákup materiálu,zboží

    50 000 Kč

Členské poplatky

10 000 Kč

Nákup služeb, provoz

   150 000 Kč

Dary podnikatelů

          6 000 Kč

Investice

      47 000 Kč

Příjmy z vlastní činnosti

         20 000 Kč

Ostatní výdaje

       10 000 Kč

Celkem

       251 000 Kč

Celkem

      257 000 Kč

 ----------------------------------------------------------------------------------------


 

Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu