Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Perla zVýroční zpráva Společnosti - 2002


Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

Perla zPražského 661, 152 00 Praha 5                      

Nemáš-li schopnost uvidět
a poznat krásu,
alespoň nezacláněj druhým.

L. N. Tolstoj

 

Výroční zpráva - 2002

 

Představení Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí:

Občanské sdružení vzniklo z iniciativy občanů, kterým nebyl lhostejný stav ochrany Prokopského a Dalejského údolí a přírody v Praze vůbec. Pracuje od roku 1991 a iniciovalo vyhlášku Magistrátu hl. m. Prahy č.7/1993 o ochraně tohoto vzácného území. Společnost se zabývá především ochranou přírody na území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Naše činnost je zaměřena i na nelesní pozemky t. j. údržba luk a travních porostů sekáním, sušením sena. Provádíme výřez nežádoucích dřevin na skalní stepi, likvidujeme invazní plevele na chráněném území. Poskytujeme prostory pro provoz útulku pro volně žijící handicapovaná zvířata. Ve starém ovocném sadu vytváříme podmínky pro chráněná hnízdiště drobného zpěvného ptactva. Spolupracujeme se všemi subjekty působícími na území přírodního parku, spolupracujeme se státní správou a samosprávou, provozujeme Informační a vzdělávací centrum pro Prokopské údolí. Zaměřujeme se na výchovu dětí a mládeže k ochraně přírody a poznávání nejbližšího okolí bydliště těchto dětí. Pořádáme kulturní, sportovní a společenská setkání místních obyvatel a návštěvníků přírodního parku.

Představení našich projektů (některé projekty jsou dlouhodobého charakteru a probíhají již několik let):

Informační a vzdělávací centrum pro Prokopské údolí

Je určeno pro práci s místní veřejností, ale i pro náhodné návštěvníky přírodního parku. Podařilo. se nám po dlouholetém úsilí zajistit pravidelnou otvírací dobu. Tento zdánlivý úspěch nám přinesl i mnoho trápení. Naše Informační centrum začalo fungovat i jako úřad pro vyřizování stížností a přání občanů v Prokopském údolí. Protože jsme se poctivě snažili nejrůznější požadavky a připomínky řešit, "získali" jsme u některých úřadů nezaslouženou pověst stěžovatelů. I my bychom měli větší radost, kdybychom se mohli plně věnovat jenom ochranářským pracím, vzdělávacím programům a práci s dětmi.

Proběhlo několik výukových programů pro MŠ s tématikou ochrany přírody a historie Prokopského údolí.

Uskutečnilo se několik dvoudenních pobytů škol s programem zaměřeným na ochranu přírody, mezilidských vztahů a komunikace. Letní soustředění zde měl Klub lidové tvorby Praha.

Informační centrum bylo využito pro vánoční setkání Světlo z Betléma s ukázkami výroby vánočních ozdob z přírodních materiálů. Součástí vánočního programu bylo i veřejné poděkování všem dárcům a příznivcům Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

Návštěvníkům jsme poskytli informační materiály, informace o Prokopském údolí i o způsobu správy tohoto chráněného území a o fungování státní správy i samosprávy v naší lokalitě. Přijali jsme celou řadu námětů i stížností na správu území od návštěvníků a ty jsme předali kompetentním orgánům státní správy a samosprávy.

Pořídili jsme návrh na chráněné stromy v přírodním parku a jeho nejbližším okolí.

Reinvesta

Podařilo se nám zahájit jednání mezi zastupitelstvy Městských částí Praha 5, Praha 13, Řeporyje a Slivenece o vzniku společného orgánu, který by garantoval péči o přírodní park Prokopské a Dalejské údolí. Tento projekt podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Phare Evropské unie. Pokud bude projekt uskutečňován důsledně ve spolupráci místních samospráv a nevládních organizací, mohl by přinést značné prostředky pro ochranu přírody z mezinárodních zdrojů a dotací.

 

Chráněná hnízdiště

Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož náplní je ochrana drobného ptactva. Při jeho realizaci bylo zapotřebí částečně opravit a v některých místech i znovu vybudovat oplocení sadu o celkové rozloze 8 ha. Oplocení je nutné, protože sad  a jeho nejbližší okolí trpí nadměrnou návštěvností a volným pobíháním psů. Tím docházelo k neúnosnému rušení hnízdících ptáků. Jednalo se i o údržbu křovinných pásů, aby celá oblast nebyla příliš zarostlá a ptáci tak měli přehled o okolí hnízdiště. Některým druhům jsme pomáhali vytvořením náhradních hnízdních možností pomocí budek. Pozorování nám potvrdila zvýšenou rozmanitost ptáků hnízdících v sadu. Doufáme, že se tato pestrost ještě zvýší.

  

Pozemkový spolek

Je projekt, který vyplynul z naší aktivity v jinonickém sadu. Společnost je nájemcem poloviny zmíněného sadu. Druhou polovinu vlastní několik soukromých osob. Museli jsme je přesvědčit o nutnosti revitalizace sadu a jeho zachování i pro ochranu V letošním roce jsme začali informační kampaň o tomto projektu. V roce 1999 byl společný projekt Společnosti a 01/81 ZO ČSOP Terconsult  "Dej přednost přírodě" akreditován a podpořen projektem Místo pro přírodu Radou pro Pozemkové spolky České republiky. Projekt pokračuje.

Útulek pro volně žijící handicapovaná zvířata

Na žádost bývalého vedoucího odboru ochrany přírody Městské části Praha 5 ing. Fencla jsme poskytli prostory pro tento útulek, který provozuje 12. ZO ČSOP. Hlavním posláním útulku by mělo být léčení zraněných nebo nemocných zvířat a jejich vypouštění zpět do přírody. Současní ošetřovatelé z útulku dělají malou zoologickou zahradu, což popírá hlavní zaměření útulku. Je nutné provést organizační změny a dále jednat se správci útulku.

Den Země

Tradiční program propagující ochranu přírody v nejbližším okolí. Připravili jsme program pro děti a rodiče - odlévání trilobitů ze sádry, rozdávali jsme informační materiály s tématikou ochrany přírody, ukázky živých zvířat a možnost jízdy na koni. Největší úspěch však měl přímý kontakt dětí se zvířaty - s jehňaty, kozami, králíky a koni.Součástí slavnosti byl Pochod pro kuřátko na podporu projektu Pomozte dětem. Tato akce byla pod záštitou Městské části Praha 13.

  

Svatoprokopská pouť

Pouť proběhla tradičně v duchu pohody a letního klidu, krásný byl koncert pod širým nebem pro kytaru a flétnu. Letos byla pouť obohacena výstavou o poutích v Čechách a ukázky tradičních řemesel, která předváděl a učil Klub lidové tvorby Praha.

Kaple Panny Marie Bolestné pod Barrandovem

Díky podpoře nadace Open Society Fund Praha jsme mohli vyčistit kapli a její bezprostřední okolí od neuvěřitelného množství místy až nebezpečného odpadu. Kapli jsme zabezpečili a nyní již několik měsíců usilujeme o nalezení vlastníka ve velmi složitých majetkoprávních  vztazích.

 

Ochranářské práce v průběhu roku 2002

Byly jako tradičně zajišťovány dobrovolnou prací členů Společnosti a spolupracujících organizací. Naše nikdy nekončící práce: výřez akátů, údržba turistických cest, čištění pramenů, oplocení jinonického sadu, kosení luk, sušení sena, úklid černých skládek, likvidace bělotrnu a křídlatky, likvidace klíněnky jírovcové - hrabání listí a jeho likvidace.

 

Dětská farma

Je projekt, který rozšiřuje naši spolupráci s rodiči a jejich dětmi a s mateřskými školami. Chceme seznámit městské děti se základy péče o domácí zvířata, která byla dříve naprosto běžná. Možnost nakrmit si některé zvíře, pohladit ho nebo o něj pečovat, je vždy zlatým hřebem programu pro děti. Děti se učí zodpovědnosti za svěřené zvíře a formou hry se dovídají zajímavosti ze života zvířat.

  

Park Barrandov

Je nový projekt, který vznikl podle požadavků obyvatel sídliště Barrandov. Po nezdařené privatizaci Kulturního střediska není na tomto dvacetitisícovém sídlišti žádný prostor pro setkávání lidí. Členové naší Společnosti vytipovali prostor mezi ulicemi Grussova a Do Klukovic. Po podrobném prozkoumání jsme zjistili, že máme štěstí a tento prostor je na územním plánu označen jako sportoviště, parkové plochy a nelesní zeleň. Ihned jsme zorganizovali anketu pro obyvatele sídliště, jak si představují park a hřiště. Na základě požadavků jsme zadali úkol studentům a namalovali nám projektovou dokumentaci. Projekt zatím vázne na převodu pozemků z majetku hl.m .Prahy do majetku Městské části Praha 5.

 

Den ochrany obojživelníků

Již potřetí jsme uspořádali den na ochranu obojživelníků. Seznámili jsme nejširší veřejnost se životem obojživelníků. Na území přírodního parku jsou ohrožené zejména žáby. Za přispění velké většiny zúčastněných a za finanční podpory Nadace Open Society Fund se nám podařilo získat prostředky na nákup 8 dopravních značek „Pozor žáby.“

Projekt Pocta Joachimu Barrandovi pokračoval přednáškou profesora Jeana Gaudanta v Českém centru v Paříži. Tato akce byla součástí České sezóny ve Francii. Za Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí se na pozvání Associaci Olga Havel France zúčastnila Jitka Matoušková, která přítomné seznámila s prací naší Společnosti.

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí je účastníkem správních řízení. Účastníme se práce v Koalici pražských nevládních organizací Centrum SOS Praha.

Členové naší Společnosti se zúčastnili těchto konferencí a seminářů:

·Seminář o práci nevládních organizací pořádaný o.s. Spiralis

·Agenda 21 - seminář Agentury Koniklec

·Seminář o ochraně kulturních památek - Toulcův dvůr

·NGO Tandems - seminář o práci českých a německých nevládních organizací zabývajících se ochranou přírody.

Setkání se senátorkou Jitkou Seitlovou o zákonech týkající se ochrany přírody.

 

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí děkuje za finanční podporu:

Hlavnímu městu Praze, Městské části Praha 5, Městské části Praha 13, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nadaci Open Society Fund Praha, ÚVR ČSOP.

V předchozích letech  Společnost podpořily:

ČSA, Foundation for Civil Society, Hlavní město Praha, Městská část Praha 5, Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Phare Evropské unie, Open Society Fund Praha

 

Za pomoc děkujeme:

 

Associaci Olga Havel France, Farnímu společenství při kostele sv. Filipa a Jakuba, Klubu lidové tvorby Praha, Městské policii Prahy 5, Národnímu muzeu v Praze - Dr.Turkovi, Dr.Hornému, Dr. Prokopovi, Pěveckému sdružení Gabriel, Přírodovědecké fakultě UK - Prof.Ivo Chlupáčovi a paní doc. Kubíkové, skautskému oddílu Kamzík, skautskému oddílu Stezka, Společnosti Barbora, 81.ZO ČSOP - Terconsult, panu JUDr. Boleslavovi, panu Hurdálkovi, panu Ježkovi, panu Lhotovi, paní Jindřišce Dvořákové, paní PhDr. Nedvědové, panu Svobodovi a jeho firmě ABFA, panu Urbancovi a manželům Táborským- sponzorům Dětské farmy.

 ----------------------------------------------------------------------------------------


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu