PDU_2017_02_03_ledova_krasa_12_R.jpg

Drobečková-navigace

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

urednici

Dvakrát nevstoupíš do stejné vody

   Není to tak dlouho, kdy 1.místostarosta ZMČ Prahy 5, pan Slabý, se snažil prosadit komunitní zahradu v ochranném pásmu rezervace.

PDU 2017 03 06 Hurdalek 1  Psali jsme o tomto tématu v loňském článku "Komunitní zahrada v Prokopském údolí?", kde jsme se vyjadřovali, proč by tento plán, zasazený do ochranného pásma rezervace, neměl být realizovatelný. Snaha se minula účinkem. Někteří úředníci úřadu dosud zřejmě nečetli slib rady po zvolení vystavený na webových stránkách úřadu - Programové prohlášení Rady MČ Prahy 5 na roky 2014 -18, - a také zřejmě mají nulové povědomí o postupech, kterými by se měli řídit, tedy o závazném dokumentu Příručka jakosti MČ Prahy 5 dle ISO 9001 a jejími jednotlivými články, zejména článku 5.2 a celé části 8.

 22.února 2017 byla "Komunitní zahrada" opět projednávána na jednání zastupitelstva MČ Prahy 5, kde bylo přijato usnesení k tomuto tématu  č.9/220/2017 s důvodovou zprávou. Žádost o svěření pozemku z majetku hl.m. Prahy byl projednán již 3.8.2016.

Nezbývá tedy,  než toto téma znovu otevřít

   Při vyhlášení rezervace vyhláškou č. 7/1993 Sb. hl. m. Prahy pozemek 1271/7 nebyl zahrnut do rezervace, ač by to tak mělo být, pokud by se postupovalo dle metodiky MŽP o vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek, zejména bodů g) a h).Komunitni zahrada bonita

  • g) Chráněné území by mělo mít pokud možno co nejjednodušší tvar. Maximálně nevhodné jsou zejména složité „amébovité“ tvary. Těm lze předejít například arondací některých méně hodnotných pozemků nebo vyhlášením vhodného ochranného pásma.
  • h) Při územním překryvu navrhovaného MZCHÚ s EVL je nutné při vymezování hranic brát v úvahu vedení hranic EVL tak, aby navrhované MZCHÚ zajistilo dostatečnou ochranu předmětů ochrany EVL pro něž nestačí základní ochrana EVL. 

  Důvodem bylo pravděpodobně umístění zahrady starého pana Halady, vášnivého skalničkáře, který v prostorech starého lomu udržoval velikou zahradu skalniček, zejména z Prokopského údolí. Celý uvedený pozemek se ale ze zákona stal ochranným pásmem rezervace, které činí, pokud není stanoveno zákonem více, 50m od hranice rezervace a slouží jako nárazníkové pásmo a zároveň jako možný biokoridor.

Komunitni zahrada letecky pohled


ZAŘAZENÍ POZEMKU V RÁMCI LEGISLATIVY

1. Přírodní park 

Komunitni zahrada park

 Nařízením 10/2014 Sb. hl. m. Prahy O zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy, které zrušilo původní vyhlášku  č. 7/1993 Sb. hl. m. Prahy, je tento pozemek stále součástí parku a platí pro něj podmínky při vyhlášení nařízení.


2. Přírodní rezervace

Komunitni zahrada rezervace ochranne pasmo

  Ovšem, aby to nebylo tak jednoduché, nadále je také součástí Zvláště chráněného území, a to jako ochranné pásmo Přírodní rezervace a platí na samozřejmě Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – zejména ustanoven paragrafů:

  • §5 odst. 4 a 5,
  • §34 odst. 1 písm. d),

které regulují záměrné šíření geograficky nepůvodních druhů rostlin a kříženců druhů rostlin v krajině a dále záměrné šíření geograficky nepůvodních druhů rostlin ve zvláště chráněných částech přírody a povolování staveb. Také by se zde měla používat metodika MŽP pro tato pásma.

PDU 2016 09 17 H Zahradka3Ochranné pásmo  

 Podle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů je ochranné pásmo definováno takto:

   Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.

  Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

  Komunitni zahrada detail pozemkuOchranné pásmo může tvořit i biokoridory. Velmi zajímavým přístupem při řízení systémů přírodních rezervací je propojování izolovaných chráněných území do jednoho velkého systému za pomoci biokoridorů (habitat corridors), pásů chráněných pozemků spojujících jednotlivé rezervace. Ochranná pásma zde tedy fungují jako biokoridory, pro propojení s další částí rezervace. To je případ právě pozemku 1271/7, který propojuje onen svah s nádhernou skalní stepí se zbytkem rezervace.

  Věříme, že odbor ochrany životního prostředí orgánu, který území vyhlásil, tedy MHMP, nikoliv MČ Praha 5, vyjímku k žádnému z uvedených paragrafů nevydá.

 Plánu péče o PR Prokopské a Dalejké údolí pro roky 2015-2021 je tento pozemek uveden.


 3. NATURA 2000

Komunitni zahrada Natura 2000

  Další, tedy už třetí důvod, k "nevzniku" komunitní zahrady na právě uvedeném pozemku je ten, že pozemek je vyhlášenou částí soustavy NATURA 2000 - a platí pro něj Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu CZ0110050. Místo aby se péče o tento pozemek uvedla do souladu s jeho zařazením, navrhuje se jen kosmetická změna, která bude pokračovat dál v jeho znehodnocování, tak jak se děje dosud. Snad jen s jiným majitelem. 


ZÁVĚREM

 Suma sumárum, zopakujme podstatné body. Je to podobné, jako s „Územní studií Barrandov, fáze I“, která sice není špatná, ale je zasazena prostorově tam, kde limity jsou hodně překročeny.

  Komunitní zahrada není špatný nápad, ale umístění z hlediska ochrany přírody není vhodné. Navíc, budování komunit "shora", místo podpory komunit, které v dané lokalitě fungují opravdu velmi dobře, dělá dojem, že jde pouze o "omáčku" k získání pozemku pro jiného majitele.    

 Věříme, že se tento stav konečně změní díky výsledku Přezkumu provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí z ledna letošního roku, které může hrozit až odlivem prostředků tekoucích z EU (Tisková zpráva Evropské komisea Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020. Tím se třeba konečně změní i přístup zastupitelů MČ Prahy 5 také v ochotě do zapojení Agendy 21 a MA21 - Národní sítě zdravých měst - kterou ZMČ Praha 5 dosud nevzala na vědomí.

 O pokračování Vás budeme i dále informovat.

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu